ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจการบิน จากวิทยาเขตสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจ การบิน ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี และนักศึกษาจีน โดยมีอาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน กล่าวต้อนรับนักศึกษา อาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย ประธานหลักสูตรฯ กล่าวเปิดโครงการเสริมทักษะ เรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างแท้จริงในบรรยากาศจำลองเสมือนจริงในเครื่องบินและสนามบิน ให้มีความใส่ใจ เห็นความสำคัญในวิชาชีพและนำพาไปสู่การเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง และมีทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รวมถึงการใช้ภาษาที่สามในงานวิชาชีพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณุสิริทร์ หลิ่มวิรัตน์ และ อาจารย์วินิตา หงส์วรพิพัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ภาษาอังกฤษ ณ ห้องปฏิบัติการจำลองบนเครื่องบิน (MOCK-UP ROOM)