ประชุมการจัดการความรู้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดการประชุมการจัดการความรู้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2565 (KM:ครั้งที่ 5) ณ ร้าน 189 Cafe0อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ชั้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ทุนมนุษย์ ร่วมฟังแนวทาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะและเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่