ประชุมการจัดการความรู้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดการประชุมการจัดการความรู้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2565 (KM:ครั้งที่ 7) ณ ร้าน Poll Cafe อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิโรจน์ เทพบุตร ผู้จัดการศูนย์บริการสื่อเเละสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ คุณอกนิษฐ์
เลิศสิริศรีสกุล ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ คุณอรทัย โกกิลกนิษฐ ผู้จัดการหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย และอาจารย์สุชาดา อภิรัตน์ ร่วมฟังแนวทาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ณ ห้อง Online Learning Room 11 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 247 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต