ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย

  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการฝ่ายวิจัย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมฝ่ายฯ เพื่อวางแผนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในส่วนของอุตสาหกรรมบริการด้านมาตรฐานอาชีพ (Professional Standard) ตามยุทธศาสตร์ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ศรีแสง หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน อาจารย์ประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติม เพื่อเป็นการเตรียมตัวเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และประชาสัมพันธ์ SDU Research Club ของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เป็นประธาน online0ผ่านระบบ Microsoft Teams