ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่​ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้จัดประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่ โดยมีการหารือเรื่องรายวิชา แผนการเรียนและการเตรียมความพร้อมสำหรับการวิพากษ์หลักสูตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร​. สาระ มีผลกิจ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ ​Microsoft Teams