ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ)

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) จัดประชุมหลักสูตร เพื่อรายงานและติดตามความก้าวหน้าของการทำงานของทั้งอาจารย์และบุคลากรของหลักสูตร ประกอบด้วย
1. การติดตามความคืบหน้าหลังจากเปิดภาคเรียน 1/2564 
2. การดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรใหม่ 
3. การวางแผนการทำการตลาดสำหรับการรับนักศึกษาปี 2565 
4. การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยของหลักสูตรเพื่อจัดทำรายงานความเสี่ยงของทางหลักสูตร  
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และประธานหลักสูตรฯ
เป็นประธานการประชุม