ประชุมหารือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วมประชุมหารือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา การพัฒนาบุคลากร การดำเนินการสหกิจศึกษา และการใช้พื้นที่ของโรงแรมฯ ในการพัฒนาความรู้ของนักศึกษา การจัดการความรู้ร่วมกัน (KM) ฯลฯ โดยมีดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา และการพัฒนาบุคลากรของโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส)  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส