ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริษฐา แก่นสานสันติกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต เรื่อง การท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริษฐา แก่นสานสันติ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง การท่องเที่ยวชุมชน และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต จัดโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ Poll0Café0ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต