พิธีเปิด “Hotel Butler” เพื่อการประกอบอาชีพในโรงแรม

  เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “Hotel Butler” เพื่อการประกอบอาชีพในโรงแรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องกุมาริกา โรงแรม สวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต