ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ได้รับความไว้วางใจให้จัดการงานบริการเพื่อการต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ และคณะ ณ ดุสิตาคาเฟ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง