ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 32 องค์กรพันธมิตร

  เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 32 องค์กรพันธมิตร เพื่อจัดตั้ง “เครือข่ายองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” ณ ห้องประชุมวังเลิศ ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างบุคลากรภาค
การท่องเที่ยว โดยการจัดตั้งเครือข่ายนี้ เป็นกิจกรรมสืบเนื่องมาจากโครงการวิจัยของสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(สทอ.) หรือ TEATA ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.