สาขาวิชาธุรกิจการบินฝึกทักษะการให้บริการ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จ.ลำปาง

  เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษา ลำปาง ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Learning by doing รับเกียรติจาก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการให้บริการ กำกับดูแลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจการบิน ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จ.ลำปาง