โครงการจิตอาสาส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างสรรค์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางขวา

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้จัดโครงการโครงการจิตอาสาส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างสรรค์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล บางขวา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนักศึกษา รหัส 64 และ 65
ทำกิจกรรมกัน และมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค สื่อการเรียนรู้ หน้ากากอนามัย ให้กับเยาวชนเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบางขวาก เทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี