โครงการท่องเที่ยวแบบสมัยใหม่อย่างไรให้มีอารยะ

เมื่อวันที่ 14 และ 21 มีนาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) จัดโครงการท่องเที่ยวแบบสมัยใหม่อย่างไรให้มีอารยะ เป็นการบูรณาการระหว่างรายวิชาทักษะการสื่อสารภาษาไทย และรายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Hubert Ruch และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และพัฒนาทักษะนักศึกษาให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams