โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ รุ่นที่ 2

  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการดำเนินการโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ รุ่นที่ 2 บรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่องานบริการ” ให้กับ ศิษย์เก่า ผู้สูงอายุ เยาวชนและผู้ที่สนใจ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาของเทคโนโลยีและการนำมาใช้กับงานบริการในปัจจุบันปรับใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติในหัวข้อ “Infographic สำหรับงานบริการ ด้วยโปรแกรม Canva เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะ การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดี และได้รับเกียรติจาก