โครงการบูรณาการศาสตร์ด้าน MICE Organizer vs Airline Business

เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม นำโดยนักศึกษาชั้นปีที่ื4 ได้ใช้ทักษะการจัดประชุมสัมมนาสมัยใหม่ SMART0MICE0ในการจัดสัมมนา หัวข้อ “การปรับตัวและรับมือของธุรกิจการบินหลังสถานการณ์ COVID-19“ ภายใต้โครงการบูรณาการศาสตร์ด้าน MICE Organizer vs Airline Business ซึ่งเป็นการบูรณาการรายวิชาธุรกิจการบินและการสำรองที่นั่ง ร่วมกับรายวิชาการจัดการธุรกิจไมซ์และอีเว้นท์ในธุรกิจโรงแรม โดยได้รับเกียรติจากคุณนิติโรจน์ กิจเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นThai Air Asia X เป็นวิทยากรบรรยายผ่านระบบ Zoom Meeting