โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพ แรงงาน SME

  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพ แรงงาน SME0สาขางานบริการ “การเสริมสร้างทักษะให้กับแรงงานของหน่วยแรงงานร้านอาหารและโรงแรมใน สปป.ลาว” ให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและพัฒนาสังคม สปป.ลาว (วันที่ 3) หัวข้อ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรการบิน
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เรื่อง เครื่องดื่มในธุรกิจร้านอาหาร
และโรงแรม ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มใน
งานบริการ ณ ห้องปฏิบัติการการบินจำลอง (Mock Up Room) อาคารเรียนรวม 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต