โครงการ พี่น้องโรงแรม ปันรัก ปันสุข เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้จัดโครงการ พี่น้องโรงแรม ปันรัก ปันสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ได้ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนักศึกษา รหัส 65 ร่วมมอบทุนการศึกษา สิ่งของ อุปโภค บริโภค และของใช้ในชีวิตประจำวันให้กับเด็กตาบอด ผู้พิการซ้ำซ้อน โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา สังกัดมูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขากรุงเทพฯ