โครงการ “มนุษย์ท่องเที่ยว Society Club” กิจกรรมที่ 9 ในหัวข้อ “เพชรพัชรีนารีศรีสยาม”

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “มนุษย์ท่องเที่ยว Society Club” กิจกรรมที่ 9 ในหัวข้อ”เพชรพัชรีนารีศรีสยาม” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล อัศวมาศ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้รู้จักและเรียนรู้​บทบาทความเก่งกาจ​ดุจเพชรของนารีชาวสยามผ่านแหล่ง​ท่องเที่ยว​ที่น่าสนใจ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง Virtual Learning room 20