โครงการ “รทบ. ออนทัวร์”

  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรานุช โสภา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการ “รทบ. ออนทัวร์” เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและเก่าแก่ในพื้นที่เขตดุสิตและให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผ่านระบบ Microsoft teams