โครงการ สืบสาน ส่งเสริม สงกรานต์ ในวิถี New Normal

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ในโครงการสืบสาน ส่งเสริม สงกรานต์ ในวิถี New Normal ภายในงานมีการจัดกิจกรรม เสวนา “สงกรานต์ในบริบทอาเซียน” และ  “น้ำกับสังคมไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ณ ห้อง Dusit Bistro & Co-Working Space มหาวิทยาลัยสวนดุสิต