โครงการ EVEX รางวัลคุณบัตรเพชร ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ได้จัดโครงการ EVEX0รางวัลคุณบัตรเพชร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

โดยมอบรางวัลคุณบัตรทองให้กับนักศึกษารหัส 61 ที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และมีคุณธรรมจริยธรรม จำนวน  2 คน ได้แก่
– นางสาวพิจิตรา สินวิริยะนนท์
– นางสาวชุติมา สงเคราะห์

อีกทั้งมอบของที่ระลึก “ผู้ร่วมสร้าง EVEX“ ให้กับอาจารย์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี สรัฐ สิมศิริ
– อาจารย์สธนวัชร์ ประกอบผล
– อาจารย์สุทธิดา ศุภโสภณ