โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019