บุคลากรสายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

อาจารย์
ศริญา ประเสริฐสุด
รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

อาจารย์
เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล
รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ไพรินทร์ เวชธัญญะกุล
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มานะ เอี่ยมบัว
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการ
และการจัดแสดง