บุคลากรสายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

อาจารย์
ศริญา ประเสริฐสุด
รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

อาจารย์
เธียรรัตน์ ฉัทรภัทรพล
รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
ดร. ไพรินทร์ เวชธัญญะกุล
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
พิมพ์รวี ทหารแกล้ว
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม

ดร.ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
ดร.อังค์ริศา แสงจำนงค์
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
มานะ เอี่ยมบัว
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการ
และการจัดแสดง