สาขาวิชาธุรกิจการบิน

Slide3
Slide3
previous arrow
next arrow

สาขาวิชาธุรกิจการบิน

         การบินเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ สร้างบัณฑิตที่มีความสง่างาม ทั้งด้านบุคลิกภาพ และทักษะประสบการณ์ พัฒนาองค์ความรู้ ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม อย่างเป็นมืออาชีพในระดับสากล

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ รุ่นที่ 2

  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ…
อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพ แรงงาน SME

  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัย…
อ่านต่อ

คุณพลวัฒน์ ป้อมสุวรรณ

ปีที่สำเร็จการศึกษา 54

ตำแหน่ง Flight Attendant

หน่วยงาน American Airlines

คุณพีรศักดิ์ ห่อทองคำ

ปีที่สำเร็จการศึกษา 54

ตำแหน่ง Bird control Unit
ส่วนปฏิบัติการความปลอดภัยกิจการการบิน

หน่วยงาน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต

คุณต่อตระกูล อมรนพกุล

ปีที่สำเร็จการศึกษา 57

ตำแหน่ง Senior Passenger Service Officer

หน่วยงาน Thai lion air

คุณอชิร์รภัสฐ์ เพชรรักษ์

ปีที่สำเร็จการศึกษา 61

ตำแหน่ง Cabin crew

หน่วยงาน Thai Vietjet air

อาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย

ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการบิน

อาจารย์ชุติมา โรจน์วรพัฒน์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ศุภิสรา ทองจรูญ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ด้านธุรกิจการบิน