สาขาวิชาธุรกิจการบิน

Slider

สาขาวิชาธุรกิจการบิน

         การบินเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ สร้างบัณฑิตที่มีความสง่างาม ทั้งด้านบุคลิกภาพ และทักษะประสบการณ์ พัฒนาองค์ความรู้ ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม อย่างเป็นมืออาชีพในระดับสากล

โครงการ THM : Turn Your Dreams into Reality สานฝันอาชีพสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรม THM: T…
อ่านต่อ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนฝึกทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนฝักทัก…
อ่านต่อ

คุณพลวัฒน์ ป้อมสุวรรณ

ปีที่สำเร็จการศึกษา 54

ตำแหน่ง Flight Attendant

หน่วยงาน American Airlines

คุณพีรศักดิ์ ห่อทองคำ

ปีที่สำเร็จการศึกษา 54

ตำแหน่ง Bird control Unit
ส่วนปฏิบัติการความปลอดภัยกิจการการบิน

หน่วยงาน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต

คุณต่อตระกูล อมรนพกุล

ปีที่สำเร็จการศึกษา 57

ตำแหน่ง Senior Passenger Service Officer

หน่วยงาน Thai lion air

คุณอชิร์รภัสฐ์ เพชรรักษ์

ปีที่สำเร็จการศึกษา 61

ตำแหน่ง Cabin crew

หน่วยงาน Thai Vietjet air

   ดร.ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์

ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการบิน

อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน
อาจารย์รุ่งรวี คล้ายสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นพมาศ สุขภาวรากร
อาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย
อาจารย์ธันยพัฒน์ อินทรทัพพ์
อาจารย์พรพิมล อดทน
อาจารย์นัษฐ์ กาญจนนัษฐิติ
อาจารย์ธนภรณ์ พัฒนวิโรจน์

ด้านธุรกิจการบิน