กิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต เรื่อง แบ่งเวลาอย่างไร…หาก…อาชีพในฝันมีมากกว่าหนึ่ง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ร่วมพูดคุยเรื่อง แบ่งเวลาอย่างไร…หาก…อาชีพในฝันมีมากกว่าหนึ่ง และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพูดคุย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ในกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต จัดโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

14 Dec 2022

กิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมี อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาฯ กล่าวให้โอวาทและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตนขณะอยู่กับหน่วยงาน อาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา อาจารย์วินิตา หงส์วรพิพัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน บรรยาย เรื่อง “ทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” และนายต่อตระกูล อมรนพกุล (ศิษย์เก่า) ตำแหน่งงาน Senior Ground passenger service, Thai lion Air แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องเล่าจากรุ่นพี่  “ประสบการณ์จริงเหมือนหรือแตกต่างอย่างที่คิด” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องปฏิบัติการจำลองบนเครื่องบิน (MOCK-UP-ROOM)

THMadmin

8 Dec 2022

โครงการส่งเสริมความรักชาติด้วยการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ฯ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ​การ​ท่องเที่ยว ​ได้จัดโครงการส่งเสริมความรักชาติด้วยการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา​และ​พระมหากษัตริย์​ จรรโลงความเป็นพลเมืองที่ดี และร่วมเฉลิมพระเกียรติ​ฯ ให้กับนักศึกษารหัส 65 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ​จาก พิพิธภัณฑ์​ฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณีย​กิจใน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ณ พิพิธภัณฑ์​พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันพระปกเกล้า​

THMadmin

7 Dec 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริษฐา แก่นสานสันติกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต เรื่อง การท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริษฐา แก่นสานสันติ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง การท่องเที่ยวชุมชน และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต จัดโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ Poll0Café0ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

6 Dec 2022

โครงการจิตอาสาพาน้องเที่ยว Read for the Blind เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำโดยอาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายพัฒนานักศึกษา และดร.สุชาดา อภิรัตน์ ตัวแทนอาจารย์ ได้ส่งมอบหนังสือเสียงรวม 28 เรื่อง จากความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษาทุกหลักสูตรในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ในโครงการจิตอาสาพาน้องเที่ยว Read for the Blind เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

THMadmin

1 Dec 2022

กิจกรรม “แนะแนวทางประกอบอาชีพด้านธุรกิจการบิน”

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจัดกิจกรรม “แนะแนวทางประกอบอาชีพด้านธุรกิจการบิน” โดยมี อาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย ประธานหลักสูตรฯ และอาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาฯ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท และได้รับเกียรติจากคุณกัษณ ก้องวิเศษโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ คุณดวงหทัย ศิริบุรี หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด และคุณณิรินทร์ญา กีรติโกสิตวิชญ์ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการจำลองบนเครื่องบิน (MOCK0UP ROOM) อาคาร 32 ชั้น 6

THMadmin

30 Nov 2022

โครงการฝึกอบรม Table Manners & Dining Etiquettes

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการอบรม Table Manners and Dining Etiquettes มารยาทบนโต๊ะอาหาร สำหรับนักศึกษารหัส 65  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงมารยาทบนโต๊ะอาหารและการรับประทานอาหารแบบตะวันตกอย่างถูกวิธี อาทิ การแต่งกาย อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารและวิธีใช้ การเลือกบทสนทนาบนโต๊ะอาหาร การรับประทานอาหารประเภทต่างๆ โดยได้รับการต้อนรับจาก Mr. Robert Witterwood, General Manager และวิทยากรโดย Mr. Ponpee Daithong, Learning & Development Manager ณ โรงแรม The Westin Grande Sukhumvit

THMadmin

23 Nov 2022

โครงการจิตอาสาส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างสรรค์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางขวา

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้จัดโครงการโครงการจิตอาสาส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างสรรค์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล บางขวา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนักศึกษา รหัส 64 และ 65ทำกิจกรรมกัน และมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค สื่อการเรียนรู้ หน้ากากอนามัย ให้กับเยาวชนเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางขวาก เทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

THMadmin

10 Nov 2022

บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ”Responsible Tourism”

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรการจัดการงานบริการนานาชาติ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับเกียรติจาก Asst. Prof. Hiram Ting UCSI University ประเทศมาเลเซีย หัวหน้าบรรณาธิการของ Journal of Responsible Tourism Management บรรณาธิการบริหาร Asian Journal of Business Research และรองบรรณาธิการ ของ Young0Consumers0มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ”Responsible Tourism” แก่อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรการจัดการงานบริการนานาชาติ และร่วมหารือเพื่อความร่วมมือด้านงานวิจัยระดับนานาชาติกับผู้แทนฝ่ายวิจัยของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้อง Dusit Bistro

THMadmin

9 Nov 2022

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะบาริสต้า ครั้งที่ 11

 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565  หลักสูตรการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะบาริสต้า ครั้งที่ 11 นำโดยอาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีและอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้จัดบริการวิชาการให้กับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจในการประกอบธุรกิจร้านคาเฟ่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำธุรกิจ เทคนิคการสกัดชอตกาแฟที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะให้กับผู้ประกอบการ และเป็นการสร้างอาชีพใหม่ให้กับผู้ที่สนใจ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เข้าเยี่ยมชมการอบรมในครั้งนี้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ณ ห้อง Dusit Bistro and Co-Working Space

THMadmin

5 Nov 2022
1 2 3 28