นักศึกษาเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70  พรรษา และเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สร้างค่านิยมความเป็นไทย และส่งเสริมให้เยาวชนไทยสามารถปฏิบัติตามมารยาทไทยที่ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร  150  ปี มหาบุรุษรัตโนดม

THMadmin

27 Jul 2022

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการมัธยมสู่มหาวิทยาลัย:เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหลักสูตร ในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และเปิดกว้างให้ครูแนะแนวสามารถเข้าถึงข้อมูลของแต่ละหลักสูตร นำทีมโดยอาจารย์ดุจตะวัน กันไทยราษฎร์ ประธานฝ่ายฯ เข้าแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า พร้อมกับทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะด้านการบริการให้กับนักศึกษาอีกด้วย

THMadmin

27 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างสุขภาพฯ

เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ร่วมส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการพัฒนาทักษะนักศึกษาต้นแบบมหาวิทยาลัยแห่งความสุข : Happy0U0Digital0Upskill ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ให้ตัวแทนนักศึกษาได้เรียนรู้ประเด็นสุขภาพวิถีใหม่พร้อมฝึกฝนและใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลิตสื่อดิจิทัล  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  ความสุข  และคุณภาพชีวิตสำหรับเพื่อนนักศึกษา ซึ่งนายเนติรัตน์ บันประดิษฐ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้ร่วมทีมกับเพื่อนในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ2 จากการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุชภาพความสุข และคุณภาพชีวิตสำหรับเพื่อนนักศึกษา ณ โรงแรมโนโวเทล  กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค  รังสิต

THMadmin

21 Jul 2022

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง

เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ เอี่ยมบัว ประธานหลักสูตรฯ ได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2564 – 31กรกฎาคม 2565) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้ 1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์  ชาญโกศล (ประธานกรรมการภายนอก) รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ วิจัยและพัฒนาศักยภาพองค์กร   คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล (กรรมการภายนอก)  อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ (กรรมการภายใน)         อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)    […]

THMadmin

20 Jul 2022

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม

   เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส ประธานหลักสูตรฯ ได้จัดการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้ 1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม (ประธานกรรมการภายนอก)  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2.   รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์ (กรรมการภายนอก)       คณะบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ (กรรมการภายใน)   อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา […]

THMadmin

20 Jul 2022

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร Hospitality Management (International Program)

เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ ประธานหลักสูตรฯ และคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2564 –31 กรกฎาคม 2565) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้1.   รองศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล (ประธานกรรมการภายนอก)รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ วิจัยและพัฒนาศักยภาพองค์กรคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2.   ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ (กรรมการภายนอก)คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง3.   อาจารย์รตนนภดล สมิตินันทน์ (กรรมการภายใน)อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการ   และการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ (เลขานุการกรรมการ)ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

THMadmin

20 Jul 2022

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน นำโดยอาจารย์จิระพงษ์ ป้อมน้อย ประธานหลักสูตรฯ ได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้1.   ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม (ประธานกรรมการภายนอก)       รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  2.   ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ (กรรมการภายนอก) รองประธานสภาคณาจารย์ ข้าราชการ และผู้ช่วยคณบดีศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ (กรรมการภายใน)    อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ […]

THMadmin

18 Jul 2022

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรการสร้างสมรรถนะด้านการออกแบบเพื่อต่อยอดอาชีพ รุ่นที่1 CDCA1

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรการสร้างสมรรถนะด้านการออกแบบ เพื่อต่อยอดอาชีพรุ่นที่1 CDCA10 โมดูลที่6 รายวิชาการทำกระดาษจากใบดอกผล โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ วรรณิกา เกิดบาง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง และคณะ เป็นวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

THMadmin

10 Jul 2022

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการบาริสต้าโปร (Latte Art Basic Level 1)

 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการงานบริการ(หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ    บาริสต้าโปร (Latte Art Basic Level 1) ให้กับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจในศิลปะการทำลายบนฟองนม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ Upskill Reskill และ NewSkill ให้กับผู้เคยเข้าร่วมอบรม Basic Barista ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 8 ของการจัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องดื่ม โดยอาจารย์  เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง Dusit Bistro and Co-Working Space

THMadmin

2 Jul 2022
1 2 3 24