การประชุมคณะกรรมการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร

  เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ เพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรม Open House Online020220:0ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ วิกฤตตรงไหน? เอาปากกามาวง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 และพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อให้นักรียนได้รับทราบถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีอาจารย์ไกรศักดิ์ พิกุล ประธานฝ่ายฯ เป็นประธานในการประชุมผ่าน Microsoft Teams

THMadmin

27 Dec 2021

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564(6)/2564 มีวาระสำคัญคือ การพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) และการเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามกำหนดกิจกรรมปฏิทินวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 17 มกราคม 2565) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญชนก บุญเจือ ประธานฝ่ายฯ เป็นประธานในการประชุมผ่าน Microsoft Teams

THMadmin

27 Dec 2021

พิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาในโครงการฟังธรรมบรรยายหัวข้อ “ธรรมปรับใจ ในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมวัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษา ณ ห้อง Dusit0Bistro Co-working Space มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

22 Dec 2021

โครงการมนุษย์ท่องเที่ยว Society Club กิจกรรมที่ 2 ในหัวข้อ สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล 2564

  เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการมนุษย์ท่องเที่ยว Society0Club กิจกรรมที่ 2 ในหัวข้อ สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล อัศวมาศ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่องพระพุทธรูปมงคลสถานที่สำคัญ และสิ่งมงคลสักการะ เพื่อให้เป็นสิริมงคล ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2565 ซึ่งในโครงการดังกล่าวยังได้ รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการดังกล่าว ณ ห้อง Online0Learning 09

THMadmin

21 Dec 2021

การประชุมประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากรของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพิจารณาผลการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ของบุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

20 Dec 2021

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาประชุมพิจารณาทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

  เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ เพื่อพิจารณาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จากการระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาในโครงการฟังธรรมในหัวข้อ “ธรรมปรับใจ ในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า”ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีอาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายฯ เป็นประธานในการประชุมผ่าน Microsoft Teams

THMadmin

20 Dec 2021

โครงการ รทบ. รวมพลังส่งใจ สู้ภัยโควิด

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ร่วมสนับสนุนข้าวกล่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโครงการ รทบ. รวมพลังส่งใจ สู้ภัยโควิด โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นผู้แทนในการส่งมอบ ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านคลองบางปิ้ง จ.สมุทรปราการ

THMadmin

17 Dec 2021

โครงการการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวด้วย BCG (BCG Economy Model)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 ฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่ายวิจัย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) ได้จัดโครงการการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวด้วย BCG (BCG Economy Model)0เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะและการปลูกฝังทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา เป็นผู้ดำเนินรายการออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

THMadmin

16 Dec 2021

โครงการ รทบ. รวมพลังส่งใจ สู้ภัยโควิด

  เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ร่วมสนับสนุนข้าวกล่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโครงการ รทบ. รวมพลังส่งใจ สู้ภัยโควิด โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นผู้แทนในการส่งมอบ ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จ.สมุทรปราการ

THMadmin

15 Dec 2021

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564(5)/2564 มีวาระสำคัญคือ การดำเนินการตามกำหนดกิจกรรมปฏิทินวิชาการ ช่วงท้ายของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 การเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามกำหนดกิจกรรมปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 17 มกราคม 2564) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญชนก บุญเจือ ประธานฝ่ายฯ เป็นประธานในการประชุมผ่าน Microsoft Teams

THMadmin

9 Dec 2021
1 2 3 18