การประชุม Online คณะกรรมการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร

เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564คณะกรรมการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของฝ่าย พิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติงานของฝ่ายฯ และการจัดทำ VDO0Clip0ความร่วมมือระหว่างหอมขจรฟาร์มกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีอาจารย์ไกรศักดิ์ พิกุล ประธานคณะกรรมการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

15 Jun 2021

การประชุม คณาจารย์ภายในหลักสูตร

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้จัดการประชุมคณาจารย์ภายในหลักสูตร เพื่อพิจารณาเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร 2565 เพื่อให้มีความทันสมัยและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการการติดตามผลการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการส่งผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตรฯเป็นประธานในการประชุม ณ ห้อง Mockup อาคารเรียนรวม 32มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

14 Jun 2021

คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ บรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในความร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand0International0Corporation Agency0:0TICA)0กระทรวงต่างประเทศ ในการบรรยายหัวข้อ Sufficiency Economy Philosophy and Country Development ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงจากนานาประเทศ เพื่อให้ได้รับรู้ เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำพาประเทศของตนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ภายใต้กรอบของ United0Nation Sustainable Development Goals 2030 ผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

10 Jun 2021

การประชุม Online ทวนสอบผลการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้จัดประชุมทวนสอบผลการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส ประธานภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) และดร.พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์ หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมเป็นคณะกรรมการในการทวนสอบผลการจัดการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีประธานหลักสูตรฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

7 Jun 2021

การประชุม Online คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนานักศึกษา และพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดยมีอาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

4 Jun 2021

การประชุม Online คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

2 Jun 2021

การประชุม Online คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563(2)/2564 โดยมีวาระสำคัญคือการทวนสอบผลการเรียน และการรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญชนก บุญเจือ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

2 Jun 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังค์ริสา แสงจำนงค์ ได้รับเชิญเป็น Guest Speaker ให้แก่ St. Albert’s College

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ได้รับเชิญเป็น Guest Speaker ให้แก่St. Albert’s College (Autonomous) ในโครงการ Servant of God Archbishop Joseph Attipetty Memorial International Lecturer ซึ่งในโครงการดังกล่าวได้เชิญ Guest Speaker จากหลากหลายสาขา และจากนานาประเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังค์ริสา แสงจำนงค์ ได้รับเชิญให้บรรยาย เป็นลำดับที่ 34 ในหัวข้อ Sustainable Tourism and Importances : Theory and Implications ผ่านทาง Google Meet Application

THMadmin

31 May 2021

การประชุม Online คณะกรรมการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่บุคลากรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย และการจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดตามระบบ SDU QA ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ ประธานคณะกรรมการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในที่ประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

31 May 2021

การประชุม Online คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของฝ่ายฝึกประสบการณ์ และพิจารณาแผนพัฒนาฝ่ายฝึกประสบการณ์ โดยมีอาจารย์  ดร.ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ เป็นประธานในที่ประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

31 May 2021
1 2 3 8