พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ฝ่ายบริการวิชาการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย ได้ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพ ให้แก่นักศึกษาหรือกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้กล่าวต้อนรับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย กล่าวแนะนำสมาคมและลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

29 Sep 2021

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจ การบิน

เมื่อวันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อรับทราบถึงทิศทางการจัดการเรียนการสอน การรับรู้ การสื่อสารข้อมูลของหลักสูตร และได้เชิญศิษย์เก่ามาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในการเล่าประสบการณ์การทำงานในธุรกิจสายการบิน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  1.  คุณประณต หอระเวก   (Customer Service Manager cum Head of Department)   2.  คุณชุลีภรณ์ เกิดวั่น   (Flight attendant สายการบิน Gulf ประเทศบาร์เรน)   3.   คุณพีรณัฐ พัฒนิบูลย์   (พนักงานแผนกบริการผู้โดยสารภาคพื้น (Traffic Agent)   สายการบิน China Airlines)  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพการปฏิบัติงานด้านการบินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา […]

THMadmin

25 Aug 2021

กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

เมื่อวันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้พบปะพูดคุยกับคณาจารย์ในหลักสูตรรวมถึงรุ่นพี่ปี 2 เพื่อเสริมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการปฏิบัติตัวในการเรียนการสอน การทำกิจกรรม การอยู่หอพัก และการวางแผนการเรียนเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวังได้ โดยอาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตรฯ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

25 Aug 2021

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

เมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน นำโดย อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตรฯ ได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการ ในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล (ประธานกรรมการภายนอก)    รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัย  คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์ (กรรมการภายนอก)     ข้าราชการบำนาญ   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ (กรรมการภายใน)     อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) […]

THMadmin

20 Jul 2021

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง นำโดย อาจารย์เสาวธาร สมานิตย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้ 1. ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ (ประธานกรรมการภายนอก) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤดี ชอบผล (กรรมการภายนอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ   3. อาจารย์รตนนภดล สมิตินันทน์ (กรรมการภายใน)       อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   4. อาจารย์พวงผกา ปวีณบำเพ็ญ […]

THMadmin

16 Jul 2021

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ศรีแสง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน และผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี (ประธานกรรมการภายนอก) ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2. อาจารย์พราวภัสสร จันทรวรวัลย์ (กรรมการภายนอก) อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ (กรรมการภายใน) ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารเเละการบริการ […]

THMadmin

13 Jul 2021

การประชุม Online ทวนสอบผลการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

   วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ิ ดร.ฐิตินันท์ วารีวนิชรักษาการ ผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการนานาชาติ จักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก และอาจารย์สุรพิน สุประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีอาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตรฯ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

28 Jun 2021

การประชุม คณาจารย์ภายในหลักสูตร

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้จัดการประชุมคณาจารย์ภายในหลักสูตร เพื่อพิจารณาเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร 2565 เพื่อให้มีความทันสมัยและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการการติดตามผลการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการส่งผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตรฯเป็นประธานในการประชุม ณ ห้อง Mockup อาคารเรียนรวม 32มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

14 Jun 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังค์ริสา แสงจำนงค์ ได้รับเชิญเป็น Guest Speaker ให้แก่ St. Albert’s College

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ได้รับเชิญเป็น Guest Speaker ให้แก่St. Albert’s College (Autonomous) ในโครงการ Servant of God Archbishop Joseph Attipetty Memorial International Lecturer ซึ่งในโครงการดังกล่าวได้เชิญ Guest Speaker จากหลากหลายสาขา และจากนานาประเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังค์ริสา แสงจำนงค์ ได้รับเชิญให้บรรยาย เป็นลำดับที่ 34 ในหัวข้อ Sustainable Tourism and Importances : Theory and Implications ผ่านทาง Google Meet Application

THMadmin

31 May 2021

การประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ในมหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ในมหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร และศูนย์การศึกษา เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาธุรกิจการบิน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตร ผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

21 May 2021
1 6 7 8 9