ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชินีบน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชินีบน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์ รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งคณาจารย์ทั้ง 4 หลักสูตร ได้ดำเนินการแนะนำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของทั้ง 4 หลักสูตรฯ อีกทั้งเยี่ยมชมพร้อมทำกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ณ ห้องปฏิบัติการจำลองบนเครื่องบิน (Mock-up Room) และห้องการเรียนรู้ Dusit Bistro and Co-working Space และสิ้นสุดทัศนศึกษาในครั้งนี้ที่การเยี่ยมชม Home Bakery

THMadmin

11 Oct 2023

การประชุมรับมอบนโยบาย ด้านการพัฒนาหลักสูตร

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดการประชุมรับมอบนโยบายด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ดร.ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์ รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ พร้อมทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1119 อาคาร 1 ชั้น 1

THMadmin

20 Sep 2023

หลักสูตร: ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล ได้นำคณะผู้เข้าร่วมอบรม โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non0Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หลักสูตร: ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว รุ่นที่ 2 ออกฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างการเรียนรู้จากกิจกรรมสนุกสนาน ประสบการณ์ในการทำงานในสถานการณ์จริง รวมถึงนำเสนอความเป็นไปได้ในการนำเสนอ”แผนธุรกิจคนสร้างแคมป์” ในมิติต่างๆ ณ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี (สวนสานฝันพ่อป่าละอู , บ้านถ้ำเสือ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่)

THMadmin

17 Sep 2023

กิจกรรม​การเรียนรู้​ห้องเรียน​มีชีวิต ณ พิพิธภัณฑ์​แห่งชาติ​ พระนคร

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว  ได้จัดกิจกรรม​การเรียนรู้​ห้องเรียน​มีชีวิต ณ พิพิธภัณฑ์​แห่งชาติพระนคร หรือวังหน้าแห่งสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถา​นมงคลในอดีต เพื่อให้นักศึกษา​ได้ซึมซับ​ผ่านเหตุการณ์​และงานศิลปกรรม​อันเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติ ปลุกจิตสำนึก​หวงแหนสมบัติ​ของชาติและนำมาปรับใช้กับสายงานอุตสาหกรรม​การท่องเที่ยว​ได้อย่างลุ่มลึก​ต่อไป ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ ผู้รับผิดชอบรายวิชา เป็นผู้ประสาทความรู้ เนื่องจากความรักใน “ชาติ ศาสนา​และ​พระมหากษัตริย์” เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา พระราชสำนักศึกษา สมัย​รัตนโกสินทร์​ ในหมวดวิชาบังคับเลือก ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสหวิทยาการ​การ​ท่องเที่ยว​

THMadmin

8 Sep 2023

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในแบบ EHT

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในแบบ EHT สำหรับนักศึกษารหัส 66 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียน ในชีวิตประจำวัน และการทำงานได้อย่างเหมาะสม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องศาลากระจ่างศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

31 Aug 2023

ขอแสดงความยินดีกับ “บัณฑิตใหม่”

 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำทีมน้องๆสโมสรนักศึกษา จัดซุ้มแสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิตใหม่ ที่สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563-2564 โดยในกิจกรรมดังกล่าวน้องๆนักศึกษา คณาจารย์ ได้ร่วมแสดงความยินดีผ่านกิจกรรมในพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

29 Aug 2023

เสวนาทางนโยบาย Policy Dialogue : นักศึกษาสวนดุสิตกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมส่งนายพุทธวรรธน์ เอกชัยเจริญสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว และนางสาวณัฐสุดา อู่ทรัพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม เข้าร่วมเสวนา ในการประชุมเวทีเสวนาทางนโยบาย Policy Dialogue: นักศึกษาสวนดุสิตกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยมี ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ดำเนินการประชุมฯ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคณบดี รองคณบดี และผู้อำนวยการศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ พร้อมทั้งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมเสวนา และแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษา ความต้องการความคาดหวังของนักศึกษา และมอบแนวทางนโยบายการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของนักศึกษาสวนดุสิต

THMadmin

28 Aug 2023

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งแนะนำโรงเรียน การท่องเที่ยวและการบริกาและยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์ รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวฯ ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วิมล  ประเสริฐศรี ประธานคณะทำงานดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานชุ โสภา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวฯ และดร.สมธีราภ์ พรมศิริ ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ร่วมบรรยายให้ความรู้และเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นบัณฑิตในอนาคต

THMadmin

16 Aug 2023

พิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการออกแบบธุรกิจสุขภาพสำหรับการจัดการท่องเที่ยว

   เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดพิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมของหลักสูตรการออกแบบธุรกิจสุขภาพสำหรับการจัดการท่องเที่ยว (Wellness business designed for tourism)” รุ่นที่ 2 ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากคุณคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีในการมอบใบประกาศนียบัตรใหกับผู้ผ่านการอบรม จำนวน 55 คน และเยี่ยมชมผลงานผลิตภัณฑ์ของผู้ผ่านการอบรม ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี

THMadmin

5 Aug 2023

กิจกรรม “Welcome to SDU” ครั้งที่ 2

  เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำทีมนักศึกษารุ่นพี่เข้าร่วมกิจกรรม Welcome To SDU ต้อนรับนักศึกษาใหม่ รหัส 66 ที่เข้ามาเรียนในภาคเรียนที่ 3/2565 โดยในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จิรานุช โสภา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์สาติยามิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ในฝ่ายฯ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารรักตะกริษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

12 Jun 2023
1 2 3 4