โครงการส่งเสริมความรักชาติด้วยการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ฯ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ​การ​ท่องเที่ยว ​ได้จัดโครงการส่งเสริมความรักชาติด้วยการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา​และ​พระมหากษัตริย์​ จรรโลงความเป็นพลเมืองที่ดี และร่วมเฉลิมพระเกียรติ​ฯ ให้กับนักศึกษารหัส 65 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ​จาก พิพิธภัณฑ์​ฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณีย​กิจใน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ณ พิพิธภัณฑ์​พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันพระปกเกล้า​

THMadmin

7 Dec 2022

โครงการจิตอาสาพาน้องเที่ยว Read for the Blind เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำโดยอาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายพัฒนานักศึกษา และดร.สุชาดา อภิรัตน์ ตัวแทนอาจารย์ ได้ส่งมอบหนังสือเสียงรวม 28 เรื่อง จากความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษาทุกหลักสูตรในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ในโครงการจิตอาสาพาน้องเที่ยว Read for the Blind เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

THMadmin

1 Dec 2022

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และการปลูกฝังทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ”

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ0และโรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และการปลูกฝังทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ” เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรู้ที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางด้านการปฎิบัติการในธุรกิจที่พักแรม บูรณาการการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณนลินธร สกุลชัยวาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ โฮเต็ล กรุ๊ป ลงนามร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และพยานจากทั้ง 2 ฝ่าย ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์

THMadmin

2 Nov 2022

โครงการ “มนุษย์ท่องเที่ยว Society Club” กิจกรรมที่ 9 ในหัวข้อ “เพชรพัชรีนารีศรีสยาม”

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “มนุษย์ท่องเที่ยว Society Club” กิจกรรมที่ 9 ในหัวข้อ”เพชรพัชรีนารีศรีสยาม” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล อัศวมาศ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้รู้จักและเรียนรู้​บทบาทความเก่งกาจ​ดุจเพชรของนารีชาวสยามผ่านแหล่ง​ท่องเที่ยว​ที่น่าสนใจ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง Virtual Learning room 20

THMadmin

2 Nov 2022

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีกิจจกรมมากมายทั้งการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และฟังธรรมบรรยายเรื่อง “พัฒนาคน พัฒนางาน เบิกบานจิต พิชิตฝัน” โดย พระมหานัทวุธ ณฏฐิโก (ท่านพ่อเณร) วัดศรีบุญเรือง เลขานุการเจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต 1 และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และยังมีกิจกรรมพิธีมอบพานไหว้ครู พิธีเจิมตำรา พิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาเรียนดี รางวัลการประกวดพานไหว้ครู พิธีแสดงความมุทิตาจิตของนักศึกษา และพิธีผูกข้อมือ ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

27 Oct 2022

ออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในงานDek-D’s0TCAS0Fair0ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ EH98 จัดโดย บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอทีฟ เจ้าของเว็บไซต์ www.dek-d.com นำโดยอาจารย์จตุรดา โภชนจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว นำตัวแทนนักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ต้อนรับน้องๆนักเรียนและผู้ปกครอง และอาจารย์ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์ร่วมดูแลนักศึกษาและผู้ร่วมงานอย่างอบอุ่น

THMadmin

22 Oct 2022

ลงพื้นที่วิจัยการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมผ่านวัฒนธรรมลาวครั่ง จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2565 คณะผู้วิจัยโครงการวิจัย  การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผ่านวัฒนธรรมลาวครั่ง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมบรรยายเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วรรณิกา เกิดบาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง และกิจกรรมการเสวนาเรื่อง จากผลการวิจัยสู่คู่มือพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ อาจารย์กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ และอาจารย์พราวธีมา ศรีระทุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

THMadmin

11 Sep 2022