กิจกรรม “Welcome to SDU” ครั้งที่ 2

  เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำทีมนักศึกษารุ่นพี่เข้าร่วมกิจกรรม Welcome To SDU ต้อนรับนักศึกษาใหม่ รหัส 66 ที่เข้ามาเรียนในภาคเรียนที่ 3/2565 โดยในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จิรานุช โสภา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์สาติยามิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ในฝ่ายฯ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารรักตะกริษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

12 Jun 2023

งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 (SDNC 2023) ครั้งที่ 5

  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรานุช โสภา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ถิรพร แสงพิรุณ  อาจารย์หลักสูตรสหวิทยาการการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 (SDNC 2023) ครั้งที่ 5จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการนี้อาจารย์กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ และ อาจารย์เอกชัย จากศรีพรหม อาจารย์โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยด้วย

THMadmin

9 Jun 2023

โครงการปกิณกะความรู้ กับสหวิทยาการการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

  เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว และฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้โครงการปกิณกะความรู้กับสหวิทยาการการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ” อิหร่าน : อารยธรรมตระการตา ดวงดาราแห่งเปอร์เซีย ศิลปะล้ำค่าของสากล” บรรยายโดย อาจารย์วสันต์ มหากาญจนะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา อาจารย์ประจำสาขาสหวิทยาการการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ณ ห้อง Virtual Learning 20อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook.Fanpage โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในศาสตร์วิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนทั่วไป

THMadmin

28 May 2023

งาน Dek-D’s TCAS & Study Abroad Fair

  เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ในงาน Dek-D’s TCAS   จัดโดย www.dek-d.com เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 และให้ข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจที่มาร่วมงาน ณ ฮอลล์ EH980ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

THMadmin

29 Apr 2023

กิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 146

  เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆสไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 146 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ ประธานฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง SALON0“ซาลง” “ห้องรับแขก แลกเปลี่ยน​ความรู้​ของชนชั้น​สูงใน ฝรั่งเศส” และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

THMadmin

18 Apr 2023

สงกรานต์วิถีใหม่ ขอพรปีใหม่ สื่อใจถึงกัน

  เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2566  และคณะกรรมการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรม สงกรานต์วิถีใหม่ ขอพรปีใหม่ สื่อใจถึงกัน” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และได้โอกาสที่ดีวนการสร้างประติสัมพันธ์ที่ดีผ่านกิจกรรม การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัว โดยในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นประธานในพิธี ณ Dusit Bistro & Co-Working Space มหาวิมยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

5 Apr 2023

การเรียนการสอน วิชาการวางแผนและการจัดนำเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว

  ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม –02 เมษายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการเรียนการสอนวิชาการวางแผนและการจัดนำเที่ยว สำหรับนักศึกษารหัส 63 ซึ่งการฝึกปฏิบัติภาคสนาม(ทัวร์จำลอง) กลุ่มที่ 1 เส้นทาง กรุงเทพฯ-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-กรุงเทพฯ ได้นำนักศึกษาเยี่ยมชมชุมชนวิถีไร่นาป่าตาล Work Shop ทำขนมตาล ชิมผลตาลจากต้นตาลและน้ำตาลสด สักการะหลวงปู่ทวด อุทยานประวัติศาสตร์ราชภักดิ์ สักการะศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ ดำน้ำเกาะทะลุ ชมปะการังและสัตว์น้ำทะเล ถนนคนเดินประจวบคีรีขันธ์ ใส่บาตรยามเช้า ณ ชุมชนหัวบ้าน ชมพิพิธภัณฑ์บ้านอาจารย์ไก่ ศึกษาเรียนรู้ถนนสู้ศึก ถนนแห่งประวัติศาสตร์ในสงครามโลกครั้งที่ 2 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ล่องเรือชมคลองเขาแดง“กุ้ยหลินแห่งประจวบคีรีขันธ์” และฝึกปฏิบัติการทำกิจกรรมนันทนาการตลอดเส้นทาง กำกับการเดินทางโดยอาจารย์พราวธีมา ศรีระทุ และอาจารย์กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ

THMadmin

31 Mar 2023

รทบ. สุขภาพดี จิตเบิกบาน สำราญใจ

  เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ รทบ. สุขภาพดี จิตเบิกบาน สำราญใจ โดยเป็นโครงการบูรณาการร่วมกับคณะครุศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีภูมิคุ้มกัน เมื่อต้องจัดการกับความเครียด และส่งเสริมให้นักศึกษาอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ณ Activity Space 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยได้รับเกียรติจากวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ   – ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎา พลอยโสภณ     รองคณบดีคณะครุศาสตร์  – ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาพร หลวงแก้ว     อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

THMadmin

29 Mar 2023

SDU Smart Idol 2023

  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ร่วมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม SDU Smart Idol 2023 จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยในกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขัน SDU Speech Contest 2023, SDU VARLORANT Championship, SDU Big Show 2023, และ SDU Smart Idol 2023 ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาให้มีบุคลิกภาพดี มีจิตสาธารณะ มีความเป็นผู้นำ และมีความกล้าแสดงออก เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และเพื่อให้นักศึกษาได้ซึมซับความเป็นสวนดุสิตและเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จากกิจกรรมนี้ นักศึกษาของโรงเรียนฯ ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน SDU VARLORANT Championship รางวัลการใช้ภาษาไทยดีเด่น การแข่งขัน SDU […]

THMadmin

25 Mar 2023

การประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวฯ

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนฯ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวฯ เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระสำคัญคือ การดำเนินการตามกำหนดกิจกรรมปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2565  การดำเนินการโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ ภาคการผลิตตาม นโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)0กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “หลักสูตรธุรกิจลานกางเต็นท์เพื่อการท่องเที่ยวสีเขียว” และ“หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรธุรกิจที่พักเพื่อรองรับการบริการเชิงสุขภาพ (Wellness Accommodations)”0การได้รับการรับรองเป็นหน่วยอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายใต้ข้อตกลง MRA on TP แผนก Front Office และ หน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ภายใต้ ข้อตกลง MRA on TP แผนก Housekeeping ประจำปี 2565 การดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหลักสูตรเพื่อรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS รายงานผลการติดตามด้านการวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และระบบและกลไกการพัฒนาทักษะของนักศึกษา รหัส 62 และ 63 ณ […]

THMadmin

24 Feb 2023
1 2 3