กิจกรรมการอบรม Green THM: Workplace Health and Safety, Energy Saving and Environmental Care โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมการอบรม Green THM: Workplace Health and Safety, Energy Saving and Environmental Care เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรรมการบริหารหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ สินวรณ์  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิญญา สุขวงศ์  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันปิติ ธรรมศรี  5. อาจารย์สุวิทย์ นำภาว์  โดยได้รับกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

27 Aug 2021

การประชุม Online เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 /2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้จัดโครงการรับน้องเข้าบ้าน (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564) เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการศึกษา อาทิ กฎระเบียบด้านการศึกษา การลงทะเบียน การใช้บริการห้องสมุด กิจกรรมนักศึกษา วินัยนักศึกษา และสวัสดิการนักศึกษาด้านต่างๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในขณะที่เป็นนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ ประธานหลักสูตรการจัดการงานบริการ (นานาชาติ ) และคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับนักศึกษาผ่านระบบ ZOOM Meeting

THMadmin

26 Aug 2021

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจ การบิน

เมื่อวันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อรับทราบถึงทิศทางการจัดการเรียนการสอน การรับรู้ การสื่อสารข้อมูลของหลักสูตร และได้เชิญศิษย์เก่ามาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในการเล่าประสบการณ์การทำงานในธุรกิจสายการบิน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  1.  คุณประณต หอระเวก   (Customer Service Manager cum Head of Department)   2.  คุณชุลีภรณ์ เกิดวั่น   (Flight attendant สายการบิน Gulf ประเทศบาร์เรน)   3.   คุณพีรณัฐ พัฒนิบูลย์   (พนักงานแผนกบริการผู้โดยสารภาคพื้น (Traffic Agent)   สายการบิน China Airlines)  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพการปฏิบัติงานด้านการบินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา […]

THMadmin

25 Aug 2021

กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

เมื่อวันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้พบปะพูดคุยกับคณาจารย์ในหลักสูตรรวมถึงรุ่นพี่ปี 2 เพื่อเสริมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการปฏิบัติตัวในการเรียนการสอน การทำกิจกรรม การอยู่หอพัก และการวางแผนการเรียนเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวังได้ โดยอาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตรฯ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

25 Aug 2021

การประชุม Online ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รหัส 64 ประจำปีการศึกษา 2564 และการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีอาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

20 Aug 2021

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรพีพรรณ มั่นแร่ ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” โครงการประกวดศิลปะเครื่องแต่งกายสะท้อนวัฒนธรรมจีน

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรพีพรรณ มั่นแร่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1”พร้อมทุนการศึกษา 2,500 บาท โครงการประกวดศิลปะเครื่องแต่งกายสะท้อนวัฒนธรรมจีนโดยสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี Cisdus Suphanburi ร่วมกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

20 Aug 2021

โครงการ รทบ. รวมพลังส่งใจ สู้ภัยโควิด โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ Ep.3

เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ร่วมสนับสนุนข้าวกล่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโครงการรทบ. รวมพลังส่งใจ สู้ภัยโควิด โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นผู้แทนในการส่งมอบ ณ สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี

THMadmin

17 Aug 2021

การประชุม Onlineร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.)

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหารโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้หารือร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(สทอ.) โดยมีคุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมฯ ร่วมกันวางแผนในการผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์ให้กับนักศึกษาในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และยังได้หารือถึงแนวทางการทำความร่วมมือทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวต่อไปในอนาคตอีกด้วย

THMadmin

16 Aug 2021

กิจกรรมการอบรม THM Smart Advisor Training 2021 EP.2 กิจกรรมที่ 3 หัวข้อ “เทคนิคการให้คำปรึกษา ตามแนวทางจิตวิทยา”

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมการอบรม THM Smart Advisor Training 2021 EP.2 กิจกรรมที่ 3 หัวข้อ “เทคนิคการให้คำปรึกษา ตามแนวทางจิตวิทยา” โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณาจารย์จากสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบด้วย อาจารย์ศิริพร นันทเสนีย์ อาจารย์อันธิฌา สายบุญศรี อาจารย์จิราพร เกสรสุวรรณ์ เป็นวิทยากร ซึ่งในการบรรยายในหัวข้อดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานเปิดการอบรม ผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

13 Aug 2021

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามระบบ SDU QA รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายในเป็นกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี (ประธานกรรมการภายนอก)   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ (กรรมการภายใน)   อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 3. อาจารย์ธิติมา แก้วมณี (กรรมการภายใน)   รองคณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี (เลขานุการ)   […]

THMadmin

11 Aug 2021
1 2 3 12