ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วมโครงการ “Responsible Youth Leader Program 2021-2022”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (กรุงเทพมหานคร) นายอับดุลฟัตตา เจ๊ะหะ และ นางสาวอาทิตยา ปิดตาระโต ชั้นปีที่ 1 ที่ได้เข้าร่วมโครงการ “Responsible Youth Leader Program 2021-2022” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2565 รวมระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 12 สัปดาห์ ซึ่งนักศึกษาได้เข้ารับการอบรมแบบเข้มข้นและผ่านกระบวนการวัดผลของโครงการตามที่กำหนดโดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจาก 10 ประเทศอาเซียน ซึ่งจัดโดย Ministry of Tourism Arts and Culture Sarawak ร่วมกับ REBORN Responsible Borneo และ Emerald Publishing ภายใต้การสนับสนุนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ Advisory Board Member ของโครงการ ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการจะได้รับทุนการศึกษามูลค่า $120

THMadmin

4 Apr 2022

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการของฝ่ายฯตลอดปี 2565 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำสรุปโครงการฯ และกิจกรรมของฝ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2565 รวมไปถึงการเตรียมข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ ประธานฝ่ายฯ เป็นประธานในการประชุมผ่าน Microsoft Teams

THMadmin

29 Mar 2022

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ โดยมีวาระสำคัญคือ การดำเนินการตามกำหนดกิจกรรมวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ช่วงท้ายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ,กระบวนการบันทึกผลการเรียนในระบบบริหารการศึกษา การขออนุมัติแก้ไขผลการเรียนย้อนหลัง และโครงการเสริมสร้างสมรรถนะงานด้านวิชาการแก่บุคลากรสายวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญชนก บุญเจือ ประธานฝ่ายฯเป็นประธานในการประชุมผ่าน Microsoft Teams

THMadmin

25 Mar 2022

บรรยายในหัวข้อ Flight Attendant Duties and Responsibilities

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) ได้รับเกียรติจากคุณพลวัฒน์ ป้อมสุวรรณ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบิน0American0Airlines0ซึ่งเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายในหัวข้อ Flight Attendant Duties and Responsibilities เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในด้านงานวิชาชีพที่มีประสบการณ์ตรง ในการเรียนการสอนในรายวิชาความรู้เบื้องต้นในการจัดการธุรกิจการบิน ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

THMadmin

25 Mar 2022

โครงการท่องเที่ยวแบบสมัยใหม่อย่างไรให้มีอารยะ

เมื่อวันที่ 14 และ 21 มีนาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) จัดโครงการท่องเที่ยวแบบสมัยใหม่อย่างไรให้มีอารยะ เป็นการบูรณาการระหว่างรายวิชาทักษะการสื่อสารภาษาไทย และรายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Hubert Ruch และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และพัฒนาทักษะนักศึกษาให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

THMadmin

21 Mar 2022

โครงการเสริมสร้างทักษะอนาคตบุคลากร (Up skill, Re skill, Newskill) กิจกรรมที่ 1 การบรรยายการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาเกณฑ์ใหม่ (2564)

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ฝ่ายวิจัยและฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการเสริมสร้างทักษะอนาคตบุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ (Up skill, Re skill, Newskill) เพื่อก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 1 การจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการ “กิจกรรมการบรรยายการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาเกณฑ์ใหม่ (2564) ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมOnline ผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

21 Mar 2022

โครงการเสริมสร้างทักษะด้านการสร้างงานเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ฯ กิจกรรมที่ 2 คลินิกพี่เลี้ยง (ตำรา) เทคนิคการเขียนตำรา / หนังสือ ในการจัดการเรียนการสอนและขอตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ฝ่ายวิจัยและฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการเสริมสร้างทักษะอนาคตบุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ (Up skill, Re skill, Newskill) เพื่อก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 2 คลีนิคพี่เลี้ยง (ตำรา) อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนตำรา/หนังสือในการจัดการเรียนการสอนและขอตำแหน่งทางวิชาการ” ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

THMadmin

21 Mar 2022

โครงการเสริมสร้างทักษะด้านการสร้างงานเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ฯ กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ผลการตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment) ของงานพัฒนาเชิงพื้นที่

เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ฝ่ายวิจัยและฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณาจารย์เพื่อเป็นการตอบโจทย์การ Reinventing University ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 3  หรือ กลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based0and Community Engagement) โดยกิจกรรมที่ 2 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ผลการตอบแทนทางสังคม (Social0Return on0Investment) ของการพัฒนาเชิงพื้นที่” ได้รับเกียรติจาก ดร. วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีเป็นประธานในการเปิดอบรม ผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

15 Mar 2022

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาประชุมพิจารณาทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ครั้งที่ 2

 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ เพื่อพิจารณาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด19 ครั้งที่ 2 โดยทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับจากบริษัท PCS Security and Facility Services Limited ที่ได้ร่วมสมทบทุนในโครงการฟังธรรมในหัวข้อ “ธรรมปรับใจ ในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีอาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายฯ เป็นประธานในการประชุมผ่าน Microsoft Teams

THMadmin

14 Mar 2022

การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำโดยคณะผู้บริหาร ได้จัดการประชุมหารือร่วมกับโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ถึงแนวทางการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ บูรณาการการเรียนการสอนในรูปแบบ Credit0Bank การจัดการอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมไปถึงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเรียนในภาคอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวระดับอุดมศึกษาในอนาคต โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

11 Mar 2022
1 2 3 22