กิจกรรม “Welcome to SDU” ครั้งที่ 2

  เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำทีมนักศึกษารุ่นพี่เข้าร่วมกิจกรรม Welcome To SDU ต้อนรับนักศึกษาใหม่ รหัส 66 ที่เข้ามาเรียนในภาคเรียนที่ 3/2565 โดยในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จิรานุช โสภา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์สาติยามิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ในฝ่ายฯ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารรักตะกริษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

12 Jun 2023

กิจกรรมการจัดการความรู้ในหัวข้อการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในปีการศึกษา 2565

  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในหัวข้อการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารรย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ ประธานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้นำในการจัดการความรู้ และมี นายจตุรโชค ยวงอักษร ร่วมกับนางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์สำราญ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) มาให้ความรู้และเทคนิคในการสอบพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรสายสนับสนุนที่จะต้องสอบต่อสัญญา ณ ห้อง Online Learning 11 และออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

THMadmin

9 Jun 2023

งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 (SDNC 2023) ครั้งที่ 5

  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรานุช โสภา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ถิรพร แสงพิรุณ  อาจารย์หลักสูตรสหวิทยาการการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 (SDNC 2023) ครั้งที่ 5จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการนี้อาจารย์กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ และ อาจารย์เอกชัย จากศรีพรหม อาจารย์โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยด้วย

THMadmin

9 Jun 2023

กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาเทคนิคการสอนโดยการใช้ Chat GPT

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้ พัฒนาเทคนิคการสอนโดยการใช้ Chat GPT ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการการพัฒนาสมรรถนะทางด้านวิชาการและเทคนิคการสอนให้แก่บุคลากรสายวิชาการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร และโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ พัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้งาน Chat GPT และการใช้ Prompt ให้มีประสิทธิภาพ, การใช้งาน Alisa Ai Chatbot, แนะนำการใช้งานเบื้องต้น SciSpace ณ ห้องOnline Learning 11 และถ่ายทอดสดผ่าน Microsoft Teams

THMadmin

8 Jun 2023

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย

  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการฝ่ายวิจัย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมฝ่ายฯ เพื่อวางแผนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในส่วนของอุตสาหกรรมบริการด้านมาตรฐานอาชีพ (Professional Standard) ตามยุทธศาสตร์ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ศรีแสง หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน อาจารย์ประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติม เพื่อเป็นการเตรียมตัวเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และประชาสัมพันธ์ SDU Research Club ของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เป็นประธาน online0ผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

8 Jun 2023

โครงการ “รทบ. ออนทัวร์”

  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรานุช โสภา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการ “รทบ. ออนทัวร์” เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและเก่าแก่ในพื้นที่เขตดุสิตและให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผ่านระบบ Microsoft teams

THMadmin

7 Jun 2023

ประชุมหารือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วมประชุมหารือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา การพัฒนาบุคลากร การดำเนินการสหกิจศึกษา และการใช้พื้นที่ของโรงแรมฯ ในการพัฒนาความรู้ของนักศึกษา การจัดการความรู้ร่วมกัน (KM) ฯลฯ โดยมีดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา และการพัฒนาบุคลากรของโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส)  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

THMadmin

6 Jun 2023

โครงการปกิณกะความรู้ กับสหวิทยาการการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

  เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว และฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้โครงการปกิณกะความรู้กับสหวิทยาการการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ” อิหร่าน : อารยธรรมตระการตา ดวงดาราแห่งเปอร์เซีย ศิลปะล้ำค่าของสากล” บรรยายโดย อาจารย์วสันต์ มหากาญจนะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา อาจารย์ประจำสาขาสหวิทยาการการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ณ ห้อง Virtual Learning 20อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook.Fanpage โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในศาสตร์วิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนทั่วไป

THMadmin

28 May 2023

ฝึกทักษะภาคสนามทัวร์จำลอง กลุ่มที่ 3 (ลำซิ่งทัวร์)

  เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการเรียนการสอนวิชาการวางแผนและการจัดนำเที่ยว สำหรับนักศึกษารหัส 63 โดยนักศึกษาฝึกทักษะภาคสนามทัวร์จำลอง กลุ่มที่ 3 (ลำซิ่งทัวร์) เส้นทาง กรุงเทพฯ-ราชบุรี-กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ ได้เยี่ยมแหล่งท่องเที่ยว วัดพระศรีอารย์, วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร, ถ้ำเขาบิน, เขาหินงู, ตลาดเช้าริมธารโอ๊ะป่อย (กิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตรพระล่องแพ เรียนรู้วิถีชุมชนคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ชิมอาหารพื้นถิ่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ), ไร่องุ่นภูผา, บ้านหอมเทียน (กิจกรรมทำเทียนหอม), Skywalk-ถนนคนเดินสองแคว, ถ้ำกระแซ-ทางรถไฟสายมรณะ, เมืองมัลลิกา และสะพานข้ามแม่น้ำแคว อีกทั้งสนุกกับกิจกรรมนันทนาการตลอดเส้นทาง โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมเส้นทาง โดยอาจารย์พราวธีมา ศรีระทุ และ อาจารย์ศิริศักดิ์ ศรีวิสรณ์

THMadmin

28 May 2023

โครงการ เดนท์สุ อัลฟ่า’ (dentsu ALPHA Young Talent Program)

  เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ร่วมส่งอาจารย์และนักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วมโครงการ เดนท์สุ อัลฟ่า’ (dentsu ALPHA Young Talent Program) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจุดประกายทักษะ และ ติดอาวุธความรู้ สร้างความเข้าใจของการบูรณาการภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา และนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับนิสิตและนักศึกษาเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำรุ่นใหม่ของธุรกิจสื่อและโฆษณาในอนาคตได้มีประสิทธิภาพ โดยมีการเชิญกูรูชั้นนำ ผู้บริหารที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในวงการเอเจนซี่โฆษณา พร้อมกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมแบ่งปันมุมมองใหม่ๆ ความรู้ที่สำคัญ และแชร์ประสบการณ์ ในหัวข้อ Attention Economy Trends, Creative Technology, Brand Communications ฯลฯ ณ True Digital Academy

THMadmin

28 May 2023
1 2 3 33