นักศึกษาเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70  พรรษา และเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สร้างค่านิยมความเป็นไทย และส่งเสริมให้เยาวชนไทยสามารถปฏิบัติตามมารยาทไทยที่ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร  150  ปี มหาบุรุษรัตโนดม

THMadmin

27 Jul 2022

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการมัธยมสู่มหาวิทยาลัย:เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหลักสูตร ในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และเปิดกว้างให้ครูแนะแนวสามารถเข้าถึงข้อมูลของแต่ละหลักสูตร นำทีมโดยอาจารย์ดุจตะวัน กันไทยราษฎร์ ประธานฝ่ายฯ เข้าแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า พร้อมกับทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะด้านการบริการให้กับนักศึกษาอีกด้วย

THMadmin

27 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างสุขภาพฯ

เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ร่วมส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการพัฒนาทักษะนักศึกษาต้นแบบมหาวิทยาลัยแห่งความสุข : Happy0U0Digital0Upskill ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ให้ตัวแทนนักศึกษาได้เรียนรู้ประเด็นสุขภาพวิถีใหม่พร้อมฝึกฝนและใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลิตสื่อดิจิทัล  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  ความสุข  และคุณภาพชีวิตสำหรับเพื่อนนักศึกษา ซึ่งนายเนติรัตน์ บันประดิษฐ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้ร่วมทีมกับเพื่อนในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ2 จากการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุชภาพความสุข และคุณภาพชีวิตสำหรับเพื่อนนักศึกษา ณ โรงแรมโนโวเทล  กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค  รังสิต

THMadmin

21 Jul 2022

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง

เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ เอี่ยมบัว ประธานหลักสูตรฯ ได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2564 – 31กรกฎาคม 2565) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้ 1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์  ชาญโกศล (ประธานกรรมการภายนอก) รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ วิจัยและพัฒนาศักยภาพองค์กร   คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล (กรรมการภายนอก)  อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ (กรรมการภายใน)         อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)    […]

THMadmin

20 Jul 2022

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม

   เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส ประธานหลักสูตรฯ ได้จัดการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้ 1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม (ประธานกรรมการภายนอก)  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2.   รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์ (กรรมการภายนอก)       คณะบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ (กรรมการภายใน)   อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา […]

THMadmin

20 Jul 2022

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร Hospitality Management (International Program)

เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ ประธานหลักสูตรฯ และคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2564 –31 กรกฎาคม 2565) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้1.   รองศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล (ประธานกรรมการภายนอก)รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ วิจัยและพัฒนาศักยภาพองค์กรคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2.   ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ (กรรมการภายนอก)คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง3.   อาจารย์รตนนภดล สมิตินันทน์ (กรรมการภายใน)อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการ   และการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ (เลขานุการกรรมการ)ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

THMadmin

20 Jul 2022

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรการสร้างสมรรถนะด้านการออกแบบเพื่อต่อยอดอาชีพ รุ่นที่1 CDCA1

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรการสร้างสมรรถนะด้านการออกแบบ เพื่อต่อยอดอาชีพรุ่นที่1 CDCA10 โมดูลที่6 รายวิชาการทำกระดาษจากใบดอกผล โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ วรรณิกา เกิดบาง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง และคณะ เป็นวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

THMadmin

10 Jul 2022

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการบาริสต้าโปร (Latte Art Basic Level 1)

 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการงานบริการ(หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ    บาริสต้าโปร (Latte Art Basic Level 1) ให้กับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจในศิลปะการทำลายบนฟองนม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ Upskill Reskill และ NewSkill ให้กับผู้เคยเข้าร่วมอบรม Basic Barista ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 8 ของการจัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องดื่ม โดยอาจารย์  เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง Dusit Bistro and Co-Working Space

THMadmin

2 Jul 2022

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญชนก บุญเจือ อาจารย์กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว และคณะร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ผ่านระบบ ZOOM Meeting

THMadmin

1 Jul 2022

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 15 ฯ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว ร่วมนำเสนอผลงาน ทางวิชาการในการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 “ความคล่องตัวด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโลก VUCA” โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Virtual Conference)

THMadmin

1 Jul 2022
1 2 3 24