โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ รุ่นที่ 2

  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการดำเนินการโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ รุ่นที่ 2 บรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่องานบริการ” ให้กับ ศิษย์เก่า ผู้สูงอายุ เยาวชนและผู้ที่สนใจ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาของเทคโนโลยีและการนำมาใช้กับงานบริการในปัจจุบันปรับใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติในหัวข้อ “Infographic สำหรับงานบริการ ด้วยโปรแกรม Canva เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะ การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดี และได้รับเกียรติจาก

THMadmin

17 Jun 2023

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 32 องค์กรพันธมิตร

  เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 32 องค์กรพันธมิตร เพื่อจัดตั้ง “เครือข่ายองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” ณ ห้องประชุมวังเลิศ ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างบุคลากรภาคการท่องเที่ยว โดยการจัดตั้งเครือข่ายนี้ เป็นกิจกรรมสืบเนื่องมาจากโครงการวิจัยของสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(สทอ.) หรือ TEATA ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

THMadmin

17 Jun 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพ แรงงาน SME

  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพ แรงงาน SME0สาขางานบริการ “การเสริมสร้างทักษะให้กับแรงงานของหน่วยแรงงานร้านอาหารและโรงแรมใน สปป.ลาว” ให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและพัฒนาสังคม สปป.ลาว (วันที่ 3) หัวข้อ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรการบินเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เรื่อง เครื่องดื่มในธุรกิจร้านอาหารและโรงแรม ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มในงานบริการ ณ ห้องปฏิบัติการการบินจำลอง (Mock Up Room) อาคารเรียนรวม 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

16 Jun 2023

กิจกรรม “Welcome to SDU” ครั้งที่ 2

  เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำทีมนักศึกษารุ่นพี่เข้าร่วมกิจกรรม Welcome To SDU ต้อนรับนักศึกษาใหม่ รหัส 66 ที่เข้ามาเรียนในภาคเรียนที่ 3/2565 โดยในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จิรานุช โสภา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์สาติยามิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ในฝ่ายฯ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารรักตะกริษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

12 Jun 2023

กิจกรรมการจัดการความรู้ในหัวข้อการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในปีการศึกษา 2565

  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในหัวข้อการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารรย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ ประธานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้นำในการจัดการความรู้ และมี นายจตุรโชค ยวงอักษร ร่วมกับนางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์สำราญ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) มาให้ความรู้และเทคนิคในการสอบพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรสายสนับสนุนที่จะต้องสอบต่อสัญญา ณ ห้อง Online Learning 11 และออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

THMadmin

9 Jun 2023

งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 (SDNC 2023) ครั้งที่ 5

  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรานุช โสภา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ถิรพร แสงพิรุณ  อาจารย์หลักสูตรสหวิทยาการการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 (SDNC 2023) ครั้งที่ 5จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการนี้อาจารย์กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ และ อาจารย์เอกชัย จากศรีพรหม อาจารย์โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยด้วย

THMadmin

9 Jun 2023

กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาเทคนิคการสอนโดยการใช้ Chat GPT

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้ พัฒนาเทคนิคการสอนโดยการใช้ Chat GPT ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการการพัฒนาสมรรถนะทางด้านวิชาการและเทคนิคการสอนให้แก่บุคลากรสายวิชาการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร และโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ พัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้งาน Chat GPT และการใช้ Prompt ให้มีประสิทธิภาพ, การใช้งาน Alisa Ai Chatbot, แนะนำการใช้งานเบื้องต้น SciSpace ณ ห้องOnline Learning 11 และถ่ายทอดสดผ่าน Microsoft Teams

THMadmin

8 Jun 2023

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย

  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการฝ่ายวิจัย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมฝ่ายฯ เพื่อวางแผนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในส่วนของอุตสาหกรรมบริการด้านมาตรฐานอาชีพ (Professional Standard) ตามยุทธศาสตร์ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ศรีแสง หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน อาจารย์ประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติม เพื่อเป็นการเตรียมตัวเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และประชาสัมพันธ์ SDU Research Club ของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เป็นประธาน online0ผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

8 Jun 2023

โครงการ “รทบ. ออนทัวร์”

  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรานุช โสภา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการ “รทบ. ออนทัวร์” เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและเก่าแก่ในพื้นที่เขตดุสิตและให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผ่านระบบ Microsoft teams

THMadmin

7 Jun 2023

ประชุมหารือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วมประชุมหารือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา การพัฒนาบุคลากร การดำเนินการสหกิจศึกษา และการใช้พื้นที่ของโรงแรมฯ ในการพัฒนาความรู้ของนักศึกษา การจัดการความรู้ร่วมกัน (KM) ฯลฯ โดยมีดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา และการพัฒนาบุคลากรของโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส)  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

THMadmin

6 Jun 2023
1 2 3 34