แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นผู้แทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้อง 335 อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

8 Apr 2021

การประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนและบุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ครั้งที่ 2(7)/2564 ทั้งแบบ Onsite และ Online เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนรายงานผลการจัดกิจกรรม การดำเนินการด้านการตลาดและการรับนักศึกษา รวมไปถึงการจัดทำหลักสูตรเสริมทักษะ(Non-Degree ระยะยาว และระยะสั้น Credit Bank) และหลักสูตร 4 ปีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้อง 335 อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

8 Apr 2021

กิจกรรมการบูรณาการทางวิชาการด้านศิลปะการจัดดอกไม้แบบไทย

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 อาจารย์เอกชัยจากศรีพรหม อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้เป็นวิทยากร บรรยายและสาธิต เรื่อง ความรู้ด้านศิลปะการจัดดอกไม้แบบไทย ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างคณะ ณ ห้อง Dusit Bistro & Co-working Space และนำผลงานจากนักศึกษาไปใช้จริง ในโครงการ “สงกรานต์ วิถีไทย ร้อยดวงใจ สานสัมพันธ์วิทยาการจัดการ” ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 8 เมษายน 2564

THMadmin

7 Apr 2021

โครงการ THM : Turn Your Dreams into Reality สานฝันอาชีพสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรม THM: Turn Your Dreams into Reality สานฝันอาชีพสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรม เพื่อให้น้องๆนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ทราบถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนและการรองรับของ Excellence Centers ต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ อย่างเต็มศักยภาพ รวมไปถึงการใช้ระบบการเรียนการสอนทั้งแบบ Online On-site และOn Air โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการท่องเที่ยว

THMadmin

3 Apr 2021

ประชุมการจัดการความรู้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดการประชุมการจัดการความรู้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2565 (KM:ครั้งที่ 7) ณ ร้าน Poll Cafe อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิโรจน์ เทพบุตร ผู้จัดการศูนย์บริการสื่อเเละสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ คุณอกนิษฐ์เลิศสิริศรีสกุล ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ คุณอรทัย โกกิลกนิษฐ ผู้จัดการหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย และอาจารย์สุชาดา อภิรัตน์ ร่วมฟังแนวทาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ณ ห้อง Online Learning Room 11 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 247 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

1 Apr 2021

สวัสดีปีใหม่ไทย ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้เข้าพบท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน พร้อมมอบพวงมาลัยสวัสดีปีใหม่ไทย พุทธศักราช 2564 และรับพรปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงาน

THMadmin

1 Apr 2021

ประชุมการจัดการความรู้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดการประชุมการจัดการความรู้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2565 (KM:ครั้งที่ 5) ณ ร้าน 189 Cafe0อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ชั้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ทุนมนุษย์ ร่วมฟังแนวทาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะและเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่

THMadmin

26 Mar 2021

หลักสูตรอบรมการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ และการจัดทำเครื่องดื่มกาแฟ (Basic0Barista) รุ่นที่ 7

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 หลักสูตรการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการได้จัดบริการวิชาการอบรมหลักสูตรการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ และการจัดทำเครื่องดื่มกาแฟ (Basic0Barista) รุ่นที่ 7 นำโดยอาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จาก ประสบการณ์การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจร้านกาแฟ ประสบความสำเร็จ รวมไปถึงเทคนิค และขั้นตอนการทำกาแฟที่สำคัญ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

21 Mar 2021

กิจกรรมอบรม Online เรื่อง “สื่อสารโดนใจ ใช้ภาษาเป็น มีความสามารถในการโน้มน้าว”

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจัดกิจกรรมอบรม Online เรื่อง “How to Efficiency communication for working”เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะการสื่อสารในการทำงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 60 วิทยากรโดยคุณนรัฐ คุณะวัฒนากรณ์ (วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ CEO : Double POP Co., Ltd.) อบรม Online ผ่านระบบ Microsoft Team

THMadmin

19 Mar 2021
1 2 3 4