โครงการปกิณกะความรู้ กับสหวิทยาการการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

  เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว และฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้โครงการปกิณกะความรู้กับสหวิทยาการการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ” อิหร่าน : อารยธรรมตระการตา ดวงดาราแห่งเปอร์เซีย ศิลปะล้ำค่าของสากล” บรรยายโดย อาจารย์วสันต์ มหากาญจนะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา อาจารย์ประจำสาขาสหวิทยาการการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ณ ห้อง Virtual Learning 20อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook.Fanpage โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในศาสตร์วิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนทั่วไป

THMadmin

28 May 2023

ฝึกทักษะภาคสนามทัวร์จำลอง กลุ่มที่ 3 (ลำซิ่งทัวร์)

  เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการเรียนการสอนวิชาการวางแผนและการจัดนำเที่ยว สำหรับนักศึกษารหัส 63 โดยนักศึกษาฝึกทักษะภาคสนามทัวร์จำลอง กลุ่มที่ 3 (ลำซิ่งทัวร์) เส้นทาง กรุงเทพฯ-ราชบุรี-กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ ได้เยี่ยมแหล่งท่องเที่ยว วัดพระศรีอารย์, วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร, ถ้ำเขาบิน, เขาหินงู, ตลาดเช้าริมธารโอ๊ะป่อย (กิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตรพระล่องแพ เรียนรู้วิถีชุมชนคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ชิมอาหารพื้นถิ่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ), ไร่องุ่นภูผา, บ้านหอมเทียน (กิจกรรมทำเทียนหอม), Skywalk-ถนนคนเดินสองแคว, ถ้ำกระแซ-ทางรถไฟสายมรณะ, เมืองมัลลิกา และสะพานข้ามแม่น้ำแคว อีกทั้งสนุกกับกิจกรรมนันทนาการตลอดเส้นทาง โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมเส้นทาง โดยอาจารย์พราวธีมา ศรีระทุ และ อาจารย์ศิริศักดิ์ ศรีวิสรณ์

THMadmin

28 May 2023

โครงการ เดนท์สุ อัลฟ่า’ (dentsu ALPHA Young Talent Program)

  เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ร่วมส่งอาจารย์และนักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วมโครงการ เดนท์สุ อัลฟ่า’ (dentsu ALPHA Young Talent Program) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจุดประกายทักษะ และ ติดอาวุธความรู้ สร้างความเข้าใจของการบูรณาการภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา และนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับนิสิตและนักศึกษาเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำรุ่นใหม่ของธุรกิจสื่อและโฆษณาในอนาคตได้มีประสิทธิภาพ โดยมีการเชิญกูรูชั้นนำ ผู้บริหารที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในวงการเอเจนซี่โฆษณา พร้อมกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมแบ่งปันมุมมองใหม่ๆ ความรู้ที่สำคัญ และแชร์ประสบการณ์ ในหัวข้อ Attention Economy Trends, Creative Technology, Brand Communications ฯลฯ ณ True Digital Academy

THMadmin

28 May 2023

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (1)/2566 โดยมีเนื้อหาสำคัญการดำเนินการตามกำหนดกิจกรรมปฏิทินวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565, ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งการจัดโครงการการพัฒนาสมรรถนะทางด้านวิชาการและเทคนิคการสอนให้แก่บุคลากรสายวิชาการ รวมไปถึงการติดตามความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 (รหัสนักศึกษา 62) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วิมล ประเสริฐศรี ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เป็นประธานในกาารประชุม ณ ห้องประชุม Online 11 และผ่านระบบ Microsoft Team

THMadmin

22 May 2023

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รหัส 62 หลักสูตรการจัดการงานบริการ(นานาชาติ)

  เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว ร่วมกับหลักสูตรการจัดการงานบริการ(นานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รหัส 62 เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ในการสำเร็จการศึกษา บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองร่วมกันทั้ง คณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง ใน Theme Oscar ซึ่งทุกคนจัดเต็มมา แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวมารดา ตัวคลอดบุตร โดยในงานมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ เล่นเกมส์และ มอบของที่ระลึกระหว่างสายสัมพันธ์ น้องพี่ ณ โรงแรมใบหยกสกาย

THMadmin

10 May 2023

ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

  เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ 1/2566 ถึงแนวทางการจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่บุคลากรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ ประธานกรรมการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม Online 11 และผ่านระบบ Microsoft Team

THMadmin

10 May 2023

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษารหัส 62

  เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รหัส 62 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน และกิจกรรมอำลาอาลัยเพื่อสร้างความรัก ความผูกพันระหว่าง อาจารย์ เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ในโรงเรียนฯโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา และได้รับเกียรติจากคุณอมรศักดิ์ เดชห้วยไผ่ (คุณเติร์ก) เจ้าของเพจภาษาอังกฤษหยาบๆ ที่มีผู้ติดตามกว่า 2 ล้านคน ได้มาบรรยายในหัวข้อ “จากต้นกล้าสู้ต้นไม้ที่แข็งแรง”เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

9 May 2023

งาน Dek-D’s TCAS & Study Abroad Fair

  เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ในงาน Dek-D’s TCAS   จัดโดย www.dek-d.com เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 และให้ข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจที่มาร่วมงาน ณ ฮอลล์ EH980ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

THMadmin

29 Apr 2023

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดเตรียมงานด้านการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม สำหรับผู้บริหาร ตามมาตรฐานสวนดุสิต” รุ่นที่ 1

  เมื่อระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดเตรียมงานด้านการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม สำหรับผู้บริหาร ตามมาตรฐานสวนดุสิต” รุ่นที่ 1 ในการอบรมดังกล่าว นางสาวอมร สายสังข์ นางสาวพิมพวรรณ สุ่มขำ และนายจตุรโชค ยวงอักษร บุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ ความรู้เรื่องการปอกผลไม้ และการจัดจาน โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการอบรม

THMadmin

25 Apr 2023

การบอรม หัวข้อ “กดชัตเตอร์อย่างไรให้ปัง”

  เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในฝ่ายฯ ในหัวข้อ “กดชัตเตอร์อย่างไรให้ปัง” เพื่อพัฒนาศัยภาพอาจารย์ให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย พัฒนาขีดความสามารถการใช้กล้องโทรศัพท์ มือถือให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นและการสร้างสื่อ Social Media ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคุณศุภฤกษ์ ภัทราสิทธิโชค ช่างภาพนิตยสาร IAMEVERYTHING.COณ Dusit bistro and co-working space

THMadmin

24 Apr 2023
1 2 3 4 34