กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนฝึกทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนฝักทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้กันนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 60 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

THMadmin

30 Nov 2020

เสวนาเรื่อง “ผู้ให้บริการยุคใหม่ ในวิถี0New0Normal”

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ร่วมกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม เสวนาเรื่อง “ผู้ให้บริการยุคใหม่ในวิถี0New0Normal” เพื่อเพิ่มพูน ความรู้และประสบการณ์ในการปรับตัวของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ เพื่อการให้บริการลูกค้าภายใต้วิถี0New0Normal0อย่างเติบโตและยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา พึ่งโพธิ์ คุณจรูญศักดิ์ สุนันต๊ะ จากชมรมผู้บริหารงานแผนกแม่บ้านแห่งประเทศไทย และคุณเทรนท์ ฤกษ์สังเกตุ จาก Nai0Lert0Butler เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส

THMadmin

7 Nov 2020
1 32 33 34