กิจกรรม เตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC)

เมื่อวันที่ 21กันยายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) กับนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจการโรงแรม รหัส 64 เพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้นักศึกษาดำเนินการตามข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักศึกษาสามารถยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ตามกรอบระยะเวลา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วิมล ประเสริฐศรี ประธานคณะทำงานดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มาให้ข้อมูล ณ ห้อง Hybrid 32204