Slide5
Slide1
Slide2
Slide3
Slide4
previous arrow
next arrow

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ 2565)

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกร…
อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ…
อ่านต่อ

การระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการฟังธรรมในหัวข้อ “ธรรมปรับ…
อ่านต่อ

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ

          ศุนย์ฝึกและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมใช้งาน “Ready to use” เพื่อสร้างมูลค่าให้กับบัณฑิตในสายงานการบริการ

ภายในมหาวิทยาลัยฯ

ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

ด้านธุรกิจโรงแรม

ด้านธุรกิจสายการบิน

ด้านการท่องเที่ยว