กิจกรรม The Power of Body Language for Leaders

  เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
จัดกิจกรรม Workshop ” The Power of Body Language for Leaders” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ภาษากายเพื่อการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจในฐานะผู้นำ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องศาลากระจ่างศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต