กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ “เล่าให้น้องฟัง… ผู้นำ (แหละ)”

  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมบูรณาการรายวิชา 3572121 ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการบุคคลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวและ 3572124 การสร้างสรรค์คอนเทนต์และภาพลักษณ์สำหรับธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว โดยอาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วิมล ประเสริฐศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว  และได้รับเกียรติจาก คุณพุฒิโชติ ทองมอญ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มาบรรยายและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ “เล่าให้น้องฟัง… ผู้นำ (แหละ)” ณ ห้อง Activity Space 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

12 Oct 2023

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชินีบน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชินีบน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์ รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งคณาจารย์ทั้ง 4 หลักสูตร ได้ดำเนินการแนะนำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของทั้ง 4 หลักสูตรฯ อีกทั้งเยี่ยมชมพร้อมทำกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ณ ห้องปฏิบัติการจำลองบนเครื่องบิน (Mock-up Room) และห้องการเรียนรู้ Dusit Bistro and Co-working Space และสิ้นสุดทัศนศึกษาในครั้งนี้ที่การเยี่ยมชม Home Bakery

THMadmin

11 Oct 2023

การประชุมรับมอบนโยบาย ด้านการพัฒนาหลักสูตร

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดการประชุมรับมอบนโยบายด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ดร.ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์ รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ พร้อมทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1119 อาคาร 1 ชั้น 1

THMadmin

20 Sep 2023

ขอแสดงความยินดีกับ “บัณฑิตใหม่”

 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำทีมน้องๆสโมสรนักศึกษา จัดซุ้มแสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิตใหม่ ที่สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563-2564 โดยในกิจกรรมดังกล่าวน้องๆนักศึกษา คณาจารย์ ได้ร่วมแสดงความยินดีผ่านกิจกรรมในพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

29 Aug 2023

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งแนะนำโรงเรียน การท่องเที่ยวและการบริกาและยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์ รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวฯ ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วิมล  ประเสริฐศรี ประธานคณะทำงานดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานชุ โสภา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวฯ และดร.สมธีราภ์ พรมศิริ ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ร่วมบรรยายให้ความรู้และเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นบัณฑิตในอนาคต

THMadmin

16 Aug 2023

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 “รับน้องเข้าบ้าน”

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) “รับน้องเข้าบ้าน” โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนกำหนดการ และปฏิทินวิชาการ การฝึกประสบการณ์ระยะสั้น กิจกรรมตลอดปีการศึกษาของหลักสูตรและเกณฑ์ในการสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์ของการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมต้อนรับรวมไปถึงการแนะนำสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ณ OWL1(One World Library)

THMadmin

15 Aug 2023

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจสำหรับการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว ได้ทำความเข้าใจในเรื่องของทัศนคติที่ดีและจิตบริการของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว รวมไปถึงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเจรจาธุรกิจ ซึ่งถือเป็นทักษะที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

THMadmin

9 Aug 2023

กิจกรรมพบปะต้อนรับนักศึกษาใหม่

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดการประชุมพบปะต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนักศึกษารหัส 66 โดยมีการแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมปฐมนิเทศที่กำลังจะจัดขึ้นในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวสำหรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ โปรแกรม MS TEAMS

THMadmin

4 Aug 2023

กิจกรรม “Welcome to SDU” ครั้งที่ 2

  เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำทีมนักศึกษารุ่นพี่เข้าร่วมกิจกรรม Welcome To SDU ต้อนรับนักศึกษาใหม่ รหัส 66 ที่เข้ามาเรียนในภาคเรียนที่ 3/2565 โดยในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จิรานุช โสภา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์สาติยามิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ในฝ่ายฯ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารรักตะกริษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

12 Jun 2023

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รหัส 62 หลักสูตรการจัดการงานบริการ(นานาชาติ)

  เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว ร่วมกับหลักสูตรการจัดการงานบริการ(นานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รหัส 62 เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ในการสำเร็จการศึกษา บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองร่วมกันทั้ง คณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง ใน Theme Oscar ซึ่งทุกคนจัดเต็มมา แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวมารดา ตัวคลอดบุตร โดยในงานมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ เล่นเกมส์และ มอบของที่ระลึกระหว่างสายสัมพันธ์ น้องพี่ ณ โรงแรมใบหยกสกาย

THMadmin

10 May 2023
1 2 3 5