นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ SCG Home Experience

  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ SCG0Home Experience เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับที่พักอาศัย อาทิ นวัตกรรมสำหรับกลุ่ม Active ElderlyและHealthy Concern นวัตกรรม Smart HomeและSmart Space และนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น Solar Rooftop และ กระเบื้องรักษ์โลก