โครงการฝึกอบรม Table Manners & Dining Etiquettes

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการอบรม Table Manners and Dining Etiquettes มารยาทบนโต๊ะอาหาร สำหรับนักศึกษารหัส 65  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงมารยาทบนโต๊ะอาหารและการรับประทานอาหารแบบตะวันตกอย่างถูกวิธี อาทิ การแต่งกาย อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารและวิธีใช้ การเลือกบทสนทนาบนโต๊ะอาหาร การรับประทานอาหารประเภทต่างๆ โดยได้รับการต้อนรับจาก Mr. Robert Witterwood, General Manager และวิทยากรโดย Mr. Ponpee Daithong, Learning & Development Manager ณ โรงแรม The Westin Grande Sukhumvit