โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษารหัส 62

  เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รหัส 62 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน และกิจกรรมอำลาอาลัยเพื่อสร้างความรัก ความผูกพันระหว่าง อาจารย์ เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ในโรงเรียนฯโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา และได้รับเกียรติจากคุณอมรศักดิ์ เดชห้วยไผ่ (คุณเติร์ก) เจ้าของเพจภาษาอังกฤษหยาบๆ ที่มีผู้ติดตามกว่า 2 ล้านคน ได้มาบรรยายในหัวข้อ “จากต้นกล้าสู้ต้นไม้ที่แข็งแรง”เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

9 May 2023

งาน Dek-D’s TCAS & Study Abroad Fair

  เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ในงาน Dek-D’s TCAS   จัดโดย www.dek-d.com เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 และให้ข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจที่มาร่วมงาน ณ ฮอลล์ EH980ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

THMadmin

29 Apr 2023

การอบรม “มารยาทการรับประทานอาหารแบบมาตรฐานสากล Dining Etiquette”

  วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา ลำปาง ได้จัดอบรม “มารยาทการรับประทานอาหารแบบมาตรฐานสากล Dining Etiquette” ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปางนำทีมวิทยากรโดย อาจารย์สรัฐ ฤทธิ์รณศักด์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถ ขันสี ได้ร่วมให้การอธิบายถึงความสำคัญการจัดโต๊ะอาหารแบบสากล การใช้อุปกรณ์ ช้อน ส้อม มีด การใช้ผ้าเช็ดปาก ลำดับการวางจาน การเริ่มรับประทานอาหาร การส่งต่อจานอาหาร และการรับประทานซุป เป็นต้น และได้พาเยี่ยมชม ศูนย์ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ห้องปฏิบัติการการบิน Mock-up0ห้อง เฟื่องฟ้า sky lounge (ห้องรับรองผู้โดยสาร) และ ห้องเรียน Online-studio ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง

THMadmin

11 Apr 2023

สงกรานต์วิถีใหม่ ขอพรปีใหม่ สื่อใจถึงกัน

  เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2566  และคณะกรรมการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรม สงกรานต์วิถีใหม่ ขอพรปีใหม่ สื่อใจถึงกัน” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และได้โอกาสที่ดีวนการสร้างประติสัมพันธ์ที่ดีผ่านกิจกรรม การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัว โดยในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นประธานในพิธี ณ Dusit Bistro & Co-Working Space มหาวิมยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

5 Apr 2023

สาขาวิชาธุรกิจการบินฝึกทักษะการให้บริการ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จ.ลำปาง

  เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษา ลำปาง ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Learning by doing รับเกียรติจาก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการให้บริการ กำกับดูแลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจการบิน ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จ.ลำปาง

THMadmin

1 Apr 2023

รทบ. สุขภาพดี จิตเบิกบาน สำราญใจ

  เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ รทบ. สุขภาพดี จิตเบิกบาน สำราญใจ โดยเป็นโครงการบูรณาการร่วมกับคณะครุศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีภูมิคุ้มกัน เมื่อต้องจัดการกับความเครียด และส่งเสริมให้นักศึกษาอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ณ Activity Space 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยได้รับเกียรติจากวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ   – ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎา พลอยโสภณ     รองคณบดีคณะครุศาสตร์  – ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาพร หลวงแก้ว     อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

THMadmin

29 Mar 2023

SDU Smart Idol 2023

  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ร่วมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม SDU Smart Idol 2023 จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยในกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขัน SDU Speech Contest 2023, SDU VARLORANT Championship, SDU Big Show 2023, และ SDU Smart Idol 2023 ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาให้มีบุคลิกภาพดี มีจิตสาธารณะ มีความเป็นผู้นำ และมีความกล้าแสดงออก เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และเพื่อให้นักศึกษาได้ซึมซับความเป็นสวนดุสิตและเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จากกิจกรรมนี้ นักศึกษาของโรงเรียนฯ ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน SDU VARLORANT Championship รางวัลการใช้ภาษาไทยดีเด่น การแข่งขัน SDU […]

THMadmin

25 Mar 2023

เยี่ยมชมการปฏิบัติงานการบริการผู้โดยสารภาคพื้นของ Bangkok Airways

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน นำโดยอาจารย์วสันต์ นิลมัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา ลำปาง นำนักศึกษาและคณาจารย์ ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง เยี่ยมชมการปฏิบัติงานการบริการผู้โดยสารภาคพื้นของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Bangkok Airways) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

THMadmin

23 Mar 2023

บุคลากร รทบ. ร่วมให้บริการจัดเสิร์ฟอาหารแด่คณะผู้ติดตาม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญทางด้านอาหารและการให้บริการได้รับเกียรติและความไว้วางใจ ให้บริการจัดเสิร์ฟอาหารแด่คณะผู้ติดตาม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ณ อาคารอเนกประสงค์ ทุ่งทอรัก จุดปลูกหม่อนเลี้ยงไหม อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์ และอาจารย์วสันต์ นิลมัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ร่วมควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรและนักศึกษา

THMadmin

14 Mar 2023

การประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวฯ

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนฯ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวฯ เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระสำคัญคือ การดำเนินการตามกำหนดกิจกรรมปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2565  การดำเนินการโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ ภาคการผลิตตาม นโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)0กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “หลักสูตรธุรกิจลานกางเต็นท์เพื่อการท่องเที่ยวสีเขียว” และ“หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรธุรกิจที่พักเพื่อรองรับการบริการเชิงสุขภาพ (Wellness Accommodations)”0การได้รับการรับรองเป็นหน่วยอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายใต้ข้อตกลง MRA on TP แผนก Front Office และ หน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ภายใต้ ข้อตกลง MRA on TP แผนก Housekeeping ประจำปี 2565 การดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหลักสูตรเพื่อรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS รายงานผลการติดตามด้านการวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และระบบและกลไกการพัฒนาทักษะของนักศึกษา รหัส 62 และ 63 ณ […]

THMadmin

24 Feb 2023
1 2 3 4 9