ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม THM Open House 2023

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม THM Open House 2023 ขึ้น นำโดยอาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยว และการบริการ และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาในระบบ TCAS0660เพื่อพิจารณาติดตามแนวทางการประชาสัมพันธ์ รูปแบบการจัดกิจกรรม การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย และความพร้อมของแต่ละหลักสูตรในการจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ให้นักเรียนเข้าถึงศักยภาพและเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่สายอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ ณ ห้องประชุม 335 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

14 Dec 2022

กิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมี อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาฯ กล่าวให้โอวาทและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตนขณะอยู่กับหน่วยงาน อาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา อาจารย์วินิตา หงส์วรพิพัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน บรรยาย เรื่อง “ทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” และนายต่อตระกูล อมรนพกุล (ศิษย์เก่า) ตำแหน่งงาน Senior Ground passenger service, Thai lion Air แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องเล่าจากรุ่นพี่  “ประสบการณ์จริงเหมือนหรือแตกต่างอย่างที่คิด” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องปฏิบัติการจำลองบนเครื่องบิน (MOCK-UP-ROOM)

THMadmin

8 Dec 2022

โครงการจิตอาสาพาน้องเที่ยว Read for the Blind เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำโดยอาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายพัฒนานักศึกษา และดร.สุชาดา อภิรัตน์ ตัวแทนอาจารย์ ได้ส่งมอบหนังสือเสียงรวม 28 เรื่อง จากความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษาทุกหลักสูตรในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ในโครงการจิตอาสาพาน้องเที่ยว Read for the Blind เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

THMadmin

1 Dec 2022

กิจกรรม “แนะแนวทางประกอบอาชีพด้านธุรกิจการบิน”

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจัดกิจกรรม “แนะแนวทางประกอบอาชีพด้านธุรกิจการบิน” โดยมี อาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย ประธานหลักสูตรฯ และอาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาฯ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท และได้รับเกียรติจากคุณกัษณ ก้องวิเศษโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ คุณดวงหทัย ศิริบุรี หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด และคุณณิรินทร์ญา กีรติโกสิตวิชญ์ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการจำลองบนเครื่องบิน (MOCK0UP ROOM) อาคาร 32 ชั้น 6

THMadmin

30 Nov 2022

โครงการจิตอาสาส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างสรรค์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางขวา

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้จัดโครงการโครงการจิตอาสาส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างสรรค์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล บางขวา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนักศึกษา รหัส 64 และ 65ทำกิจกรรมกัน และมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค สื่อการเรียนรู้ หน้ากากอนามัย ให้กับเยาวชนเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางขวาก เทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

THMadmin

10 Nov 2022

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และการปลูกฝังทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ”

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ0และโรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และการปลูกฝังทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ” เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรู้ที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางด้านการปฎิบัติการในธุรกิจที่พักแรม บูรณาการการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณนลินธร สกุลชัยวาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ โฮเต็ล กรุ๊ป ลงนามร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และพยานจากทั้ง 2 ฝ่าย ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์

THMadmin

2 Nov 2022

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีกิจจกรมมากมายทั้งการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และฟังธรรมบรรยายเรื่อง “พัฒนาคน พัฒนางาน เบิกบานจิต พิชิตฝัน” โดย พระมหานัทวุธ ณฏฐิโก (ท่านพ่อเณร) วัดศรีบุญเรือง เลขานุการเจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต 1 และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และยังมีกิจกรรมพิธีมอบพานไหว้ครู พิธีเจิมตำรา พิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาเรียนดี รางวัลการประกวดพานไหว้ครู พิธีแสดงความมุทิตาจิตของนักศึกษา และพิธีผูกข้อมือ ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

27 Oct 2022

ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจการบิน จากวิทยาเขตสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจ การบิน ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี และนักศึกษาจีน โดยมีอาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน กล่าวต้อนรับนักศึกษา อาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย ประธานหลักสูตรฯ กล่าวเปิดโครงการเสริมทักษะ เรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างแท้จริงในบรรยากาศจำลองเสมือนจริงในเครื่องบินและสนามบิน ให้มีความใส่ใจ เห็นความสำคัญในวิชาชีพและนำพาไปสู่การเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง และมีทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รวมถึงการใช้ภาษาที่สามในงานวิชาชีพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณุสิริทร์ หลิ่มวิรัตน์ และ อาจารย์วินิตา หงส์วรพิพัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ภาษาอังกฤษ ณ ห้องปฏิบัติการจำลองบนเครื่องบิน (MOCK-UP ROOM)

THMadmin

26 Oct 2022

ออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในงานDek-D’s0TCAS0Fair0ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ EH98 จัดโดย บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอทีฟ เจ้าของเว็บไซต์ www.dek-d.com นำโดยอาจารย์จตุรดา โภชนจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว นำตัวแทนนักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ต้อนรับน้องๆนักเรียนและผู้ปกครอง และอาจารย์ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์ร่วมดูแลนักศึกษาและผู้ร่วมงานอย่างอบอุ่น

THMadmin

22 Oct 2022

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน จาก โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้เปิดบ้านต้อนรับคณะครู และน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน จ.ชลบุรี เข้าศึกษาดูงานรับฟังประสบการณ์การทำงานในธุรกิจสายการบินของคณาจารย์ ข้อมูลการเรียนการสอนของสาขาวิชาธุรกิจการบิน สาธิตการให้บริการบนเครื่องบิน และเข้าชมห้องปฏิบัติการการจำลองบนเครื่องบิน (MOCK-UP ROOM) สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยอาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย ประธานหลักสูตรฯ และอาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ กล่าวต้อนรับ และอาจารย์วินิตา หงส์วรพิพัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการการจำลองบนเครื่องบิน (MOCK-UP ROOM)

THMadmin

18 Oct 2022
1 2 3 4 5 8