โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านนิรภัยการบินต่ออาชีพและการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่21

 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะด้านนิรภัยการบินต่ออาชีพและการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่21 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ๆที่ทันสมัยกับยุคปัจจุบันให้แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ ในเรื่อง0Safety Management System in Aviation (SMS) และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์  วารีวนิช รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถเป็นวิทยากร โดยอาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตรฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

19 Nov 2021

โครงการสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อฝึกอบรมความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพแก่นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนต่างๆที่มีความสนใจด้านธุรกิจการบิน เช่น รูปแบบการเรียนการสอน แนะนำเครื่องแต่งกายของสาขา ความรู้ทั่วไปด้านการบริการเกี่ยวกับธุรกิจการบิน และแนะนำห้องปฏิบัติการการบินจำลองสาขาธุรกิจการบิน (Mock Up)เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนที่มีความสนใจตัดสินใจเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร อังค์ริศา  แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตรฯ และคณาจารย์ ร่วมเป็นวิทยากรผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

13 Nov 2021

การระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการฟังธรรมในหัวข้อ “ธรรมปรับใจในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า” โดยท่านพ่อเณร พระมหานัทวุธ ณฏฐิโก เลขานุการเจ้าคณะแขวงบางคอแหลมเขต 1 วัดศรีบุญเรือง ซึ่งในกิจกรรมได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวรายงาน โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ทำให้ขาดแคลนทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมกระจ่างศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

3 Nov 2021

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ได้รับความไว้วางใจให้จัดการงานบริการเพื่อการต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ และคณะ ณ ดุสิตาคาเฟ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

THMadmin

30 Oct 2021

การประชุมคณะกรรมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ โดยมีวาระสำคัญคือ การพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

25 Oct 2021

การประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน จัดประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรขึ้นเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วย กิจกรรมติดตามการสอบ การอบรม TOEIC และการใช้งานโปรแกรม0English0Discovery ของนักศึกษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการเสริมทักษะแห่งอนาคต โครงการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม การทวนสอบและการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

18 Oct 2021

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2565 โดยในการประชุมมุ่งเน้นการพิจาณาเนื้อหาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มของธุรกิจสายการบินแห่งอนาคต นำโดยอาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตินันท์ วารีวนิช  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  2. หม่อมหลวงกวิน  ศรีธวัช Inflight manager บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)3. ดร.วิลาส ดวงกำเหนิด  ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายอบรมพนักงานต้อนรับ บนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 4. คุณคณิสสร อิศรัตน์  อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 5. คุณวินิตา หงส์วรพิพัฒน์     Cabin Crew […]

THMadmin

8 Oct 2021

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 และฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดพิธีไหว้ครู “ก้าวแรกในสวนดุสิต จากศิษย์ถึงครู” ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

7 Oct 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ได้รับเชิญให้เป็นประธานกลุ่มผู้นำเสนอผลงาน (Session Chairperson)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับเชิญให้เป็นประธานกลุ่มผู้นำเสนอผลงาน (Session0Chairperson)0สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัยด้าน“Political and Social Science Session” ในการประชุม LPPM UPN Veteran Yogyakata International Conference Series 2021 จัดโดยมหาวิทยาลัยรัฐในอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซียร่วมกับหน่วยงานจากหลายประเทศ ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2564 (Virtual Conference)

THMadmin

6 Oct 2021

การอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (โครงการจัดการศึกษานานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบินออนไลน์ (Virtual Internship) นำโดยอาจารย์ชุติมา โรจน์สิรวรพัฒน์ และคณะพัฒนาสมรรถนะที่ 1 ได้จัดการอบรมการยกระดับและเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครงาน ในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยนักศึกษาได้รับการชี้แนะจาก Cabin0Crew0มืออาชีพในการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลิกภาพก่อนสมัครงาน ฝึกการทำแบบประวัติส่วนบุคคล (Resume)0เพื่อใช้สมัครงานจริง สอบสัมภาษณ์เดี่ยวและการทำอภิปรายกลุ่ม ซึ่งผู้สมัครงานในวิชาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องแสดงศักยภาพและความสามารถในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นให้กรรมการพิจารณา โดยการอบรมดังกล่าวดำเนินการ ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ ZoomMeeting

THMadmin

5 Oct 2021
1 2 3 4 5 6