ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังค์ริสา แสงจำนงค์ ได้รับเชิญเป็น Guest Speaker ให้แก่ St. Albert’s College

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ได้รับเชิญเป็น Guest Speaker ให้แก่St. Albert’s College (Autonomous) ในโครงการ Servant of God Archbishop Joseph Attipetty Memorial International Lecturer ซึ่งในโครงการดังกล่าวได้เชิญ Guest Speaker จากหลากหลายสาขา และจากนานาประเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังค์ริสา แสงจำนงค์ ได้รับเชิญให้บรรยาย เป็นลำดับที่ 34 ในหัวข้อ Sustainable Tourism and Importances : Theory and Implications ผ่านทาง Google Meet Application

THMadmin

31 May 2021

การประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ในมหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ในมหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร และศูนย์การศึกษา เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาธุรกิจการบิน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตร ผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

21 May 2021

กิจกรรมประชุมนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้จัดกิจกรรมประชุมนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งในมหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง เพื่อสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนหลังสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านระบบ Zoom

THMadmin

17 May 2021

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รหัส 64 กิจกรรมที่ 2 : เทคนิคการเรียนออนไลน์ให้ได้ใจและได้ผล

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการกิจกรรมอบรม เรื่อง เทคนิคการเรียนออนไลน์ให้ได้ใจและได้ผล เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี และเตรียมความพร้อมในการสร้างภาพลักษณ์ของนักศึกษาในการเรียนการสอนรูปแบบ Online โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชุติมา โรจน์สิรวรพัฒน์ และอาจารย์รุ่งรวี คล้ายสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบMicrosoft Teams

THMadmin

14 May 2021

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รหัส 64 กิจกรรมที่ 1 : Talk With THM

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง Talk With THM เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนานักศึกษาของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสู่การเป็นนักบริการมืออาชีพในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นตัวแทนคณาจารย์กล่าวต้อนรับนักศึกษา และอาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการเป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบ0Microsoft Teams

THMadmin

13 May 2021

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 64

   วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 64  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตร เป็นตัวแทนคณาจารย์ ในการแนะนำคณาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา วิธีการจัดการเรียนการสอน ทั้งรูปแบบ Online และ Onsite0แผนการเรียน การฝึกประสบการณ์ (MOU) การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การใช้ชีวิตในหอพักของหลักสูตรฯ อาชีพในอนาคต รวมไปถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาถาม-ตอบ ข้อสงสัยเพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ผ่านระบบ Zoom

THMadmin

10 May 2021

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรเนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564(ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี)

THMadmin

1 May 2021

แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นผู้แทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้อง 335 อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

8 Apr 2021

โครงการ THM : Turn Your Dreams into Reality สานฝันอาชีพสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรม THM: Turn Your Dreams into Reality สานฝันอาชีพสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรม เพื่อให้น้องๆนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ทราบถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนและการรองรับของ Excellence Centers ต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ อย่างเต็มศักยภาพ รวมไปถึงการใช้ระบบการเรียนการสอนทั้งแบบ Online On-site และOn Air โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการท่องเที่ยว

THMadmin

3 Apr 2021
1 4 5 6