โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะบาริสต้า ครั้งที่ 11

 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565  หลักสูตรการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะบาริสต้า ครั้งที่ 11 นำโดยอาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีและอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้จัดบริการวิชาการให้กับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจในการประกอบธุรกิจร้านคาเฟ่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำธุรกิจ เทคนิคการสกัดชอตกาแฟที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะให้กับผู้ประกอบการ และเป็นการสร้างอาชีพใหม่ให้กับผู้ที่สนใจ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เข้าเยี่ยมชมการอบรมในครั้งนี้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ณ ห้อง Dusit Bistro and Co-Working Space

THMadmin

5 Nov 2022

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว ร่วมกับหลักสูตรการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนักศึกษารหัส 65 ร่วมถวายสังฆทาน ภายในพระอุโบสถ ณ วัดราชาธิราชวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท

THMadmin

27 Oct 2022

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน นำโดยอาจารย์จิระพงษ์ ป้อมน้อย ประธานหลักสูตรฯ ได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้1.   ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม (ประธานกรรมการภายนอก)       รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  2.   ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ (กรรมการภายนอก) รองประธานสภาคณาจารย์ ข้าราชการ และผู้ช่วยคณบดีศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ (กรรมการภายใน)    อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ […]

THMadmin

18 Jul 2022

โครงการมนุษย์ท่องเที่ยว Society Club กิจกรรมที่ 4 หัวข้อ “เที่ยวอาเซียนกับเราสองคน ตอนที่ 1”

เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการมนุษย์ท่องเที่ยว Society Club กิจกรรมที่ 4 หัวข้อ “เที่ยวอาเซียนกับเราสองคน ตอนที่ 1” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระมีผลกิจ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล อัศวมาศ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มสมาชิกอาเซียน โดยเริ่มที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ห้อง Online Learning0110ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ศริญา ประเสริฐสุด รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

THMadmin

29 Mar 2022

การประชุมคณาจารย์ภายในหลักสูตรฯ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว

เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณาจารย์ภายในหลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว เพื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอนแนวทางการทำการตลาดของหลักสูตรฯ การจัดโครงการและกิจกรรมในภาคการศึกษา ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการบูรณาการ และเตรียมความพร้อมของทั้ง 2 สาขาวิชา โดยในการประชุมดังกล่าวได้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญชนก บุญเจือ ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว เป็นประธานในการประชุมร่วมกันผ่านระบบ Microsoft team

THMadmin

2 Mar 2022

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ เพื่อพิจารณาวางแผนการดำเนินงานการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์ไกรศักดิ์ พิกุล ประธานฝ่ายฯ เป็นประธานในการประชุมผ่าน Microsoft Teams

THMadmin

8 Nov 2021