ขอแสดงความยินดีกับ “บัณฑิตใหม่”

 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำทีมน้องๆสโมสรนักศึกษา จัดซุ้มแสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิตใหม่ ที่สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563-2564 โดยในกิจกรรมดังกล่าวน้องๆนักศึกษา คณาจารย์ ได้ร่วมแสดงความยินดีผ่านกิจกรรมในพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

29 Aug 2023

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษารหัส 62

  เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รหัส 62 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน และกิจกรรมอำลาอาลัยเพื่อสร้างความรัก ความผูกพันระหว่าง อาจารย์ เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ในโรงเรียนฯโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา และได้รับเกียรติจากคุณอมรศักดิ์ เดชห้วยไผ่ (คุณเติร์ก) เจ้าของเพจภาษาอังกฤษหยาบๆ ที่มีผู้ติดตามกว่า 2 ล้านคน ได้มาบรรยายในหัวข้อ “จากต้นกล้าสู้ต้นไม้ที่แข็งแรง”เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

9 May 2023

สงกรานต์วิถีใหม่ ขอพรปีใหม่ สื่อใจถึงกัน

  เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2566  และคณะกรรมการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรม สงกรานต์วิถีใหม่ ขอพรปีใหม่ สื่อใจถึงกัน” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และได้โอกาสที่ดีวนการสร้างประติสัมพันธ์ที่ดีผ่านกิจกรรม การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัว โดยในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นประธานในพิธี ณ Dusit Bistro & Co-Working Space มหาวิมยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

5 Apr 2023

การประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวฯ

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนฯ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวฯ เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระสำคัญคือ การดำเนินการตามกำหนดกิจกรรมปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2565  การดำเนินการโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ ภาคการผลิตตาม นโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)0กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “หลักสูตรธุรกิจลานกางเต็นท์เพื่อการท่องเที่ยวสีเขียว” และ“หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรธุรกิจที่พักเพื่อรองรับการบริการเชิงสุขภาพ (Wellness Accommodations)”0การได้รับการรับรองเป็นหน่วยอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายใต้ข้อตกลง MRA on TP แผนก Front Office และ หน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ภายใต้ ข้อตกลง MRA on TP แผนก Housekeeping ประจำปี 2565 การดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหลักสูตรเพื่อรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS รายงานผลการติดตามด้านการวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และระบบและกลไกการพัฒนาทักษะของนักศึกษา รหัส 62 และ 63 ณ […]

THMadmin

24 Feb 2023

รทบ. ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟัง “เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก” กัณฑ์ที่ 13 กัณฑ์นครกัณฑ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพ และฟัง “เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก” กัณฑ์ที่ 13 กัณฑ์นครกัณฑ์ แสดงโดย พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2566 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2565 และสมทบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

THMadmin

20 Jan 2023

รทบ. ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟัง “เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก”กัณฑ์ที่ 10 กัณฑ์สักกบรรพ

 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพ และฟัง “เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก” กัณฑ์ที่ 10 กัณฑ์สักกบรรพแสดงธรรมโดย พระมหาสมชาย ปภสฺสโร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2566 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2565 และสมทบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

THMadmin

20 Jan 2023

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม THM Open House 2023

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม THM Open House 2023 ขึ้น นำโดยอาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยว และการบริการ และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาในระบบ TCAS0660เพื่อพิจารณาติดตามแนวทางการประชาสัมพันธ์ รูปแบบการจัดกิจกรรม การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย และความพร้อมของแต่ละหลักสูตรในการจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ให้นักเรียนเข้าถึงศักยภาพและเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่สายอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ ณ ห้องประชุม 335 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

14 Dec 2022

โครงการจิตอาสาพาน้องเที่ยว Read for the Blind เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำโดยอาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายพัฒนานักศึกษา และดร.สุชาดา อภิรัตน์ ตัวแทนอาจารย์ ได้ส่งมอบหนังสือเสียงรวม 28 เรื่อง จากความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษาทุกหลักสูตรในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ในโครงการจิตอาสาพาน้องเที่ยว Read for the Blind เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

THMadmin

1 Dec 2022

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และการปลูกฝังทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ”

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ0และโรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และการปลูกฝังทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ” เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรู้ที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางด้านการปฎิบัติการในธุรกิจที่พักแรม บูรณาการการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณนลินธร สกุลชัยวาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ โฮเต็ล กรุ๊ป ลงนามร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และพยานจากทั้ง 2 ฝ่าย ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์

THMadmin

2 Nov 2022

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีกิจจกรมมากมายทั้งการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และฟังธรรมบรรยายเรื่อง “พัฒนาคน พัฒนางาน เบิกบานจิต พิชิตฝัน” โดย พระมหานัทวุธ ณฏฐิโก (ท่านพ่อเณร) วัดศรีบุญเรือง เลขานุการเจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต 1 และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และยังมีกิจกรรมพิธีมอบพานไหว้ครู พิธีเจิมตำรา พิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาเรียนดี รางวัลการประกวดพานไหว้ครู พิธีแสดงความมุทิตาจิตของนักศึกษา และพิธีผูกข้อมือ ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

27 Oct 2022
1 2 3 5