คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาประชุมพิจารณาทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ครั้งที่ 2

 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ เพื่อพิจารณาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด19 ครั้งที่ 2 โดยทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับจากบริษัท PCS Security and Facility Services Limited ที่ได้ร่วมสมทบทุนในโครงการฟังธรรมในหัวข้อ “ธรรมปรับใจ ในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีอาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายฯ เป็นประธานในการประชุมผ่าน Microsoft Teams

THMadmin

14 Mar 2022

กิจกรรม Upskill Reskill และ New skill หัวข้อ PITCHING IDEA อย่างไรในสถานการณ์ COVID-19 ให้โดน!

เมื่อวันศุกร์ 11 มีนาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดการอบรมหัวข้อ PITCHING IDEA อย่างไรในสถานการณ์ COVID-190ให้โดน! สำหรับนักศึกษารหัส 61 บุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และผู้ที่สนใจ ภายใต้โครงการ EVEX เสริมทีม เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน (Upskill Reskill) และโครงการปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณซัลนี่ พันธ์นงค์ CEO Triple S Creation CO.,LTD เป็นวิทยากร ณ ห้อง SDU Learning อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรม Upskill / Reskill / New Skill โดยกิจกรรมนี้ศิษย์เก่า และนักศึกษารหัส 61 สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ SDU Online

THMadmin

11 Mar 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ เอี่ยมบัว วิทยากรหลักสูตร เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์

 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ เอี่ยมบัว ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้าสู่เวทีการแข่งขัน” ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านท่าเดื่อ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี) ภายใต้โครงการ EVEX ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ

THMadmin

10 Mar 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ เอี่ยมบัว บรรยายเรื่อง การออกแบบและจัดทำแคตตาล็อกสินค้า

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ เอี่ยมบัว ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การออกแบบและจัดทำแคตตาล็อกสินค้า ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด (สินค้าข้าว) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการ EVEX ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ

THMadmin

8 Mar 2022

กิจกรรม Upskill Reskill และ New skill หัวข้อ Content Creator ให้กับศิษย์เก่าและนักศึกษา รหัส 61

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ฝ่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรม Upskill / Reskill / New Skill ให้กับศิษย์เก่า และนักศึกษารหัส 61 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณอมรศักดิ์ เดชห้วยไผ่ หรือ พี่เติ๊ก จากเพจ #ภาษาอังกฤษหยาบๆ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ “Content Creator” ณ ห้อง Virtual Learning 01 โดยกิจกรรมนี้ศิษย์เก่า และนักศึกษารหัส 61 สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ SDU Online

THMadmin

4 Mar 2022

กิจกรรม Upskill Reskill และ New skill “เสี่ยงขั้นเทพ Event ยุค New Normal เราต้องรอด”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการเเละการจัดเเสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวเเละการบริการจัดอบรมหัวข้อเรื่อง “เสี่ยงขั้นเทพ Event ยุค New Normal เราต้องรอด” สำหรับนักศึกษารหัส 61 บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการและผู้ที่สนใจ ภายใต้โครงการ EVEX0เสริมทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน (Upskill Reskill)0วิทยากรโดย คุณณัฐพล โชติธรรมสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัทไข่แดงดีไซน์ มอบความรู้และประสบการณ์ความเสี่ยงในการจัดงาน EVENT0วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร SDU0Library มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

THMadmin

25 Feb 2022

การประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ครั้งที่ 2(14)/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรใหม่ ชี้แจงผลการสำรวจความพร้อมในการเข้ามาเรียน Onsite ของนักศึกษา กระบวนการบันทึกผลการเรียนในระบบบริหารการศึกษา การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ใหม่) กิจกรรม Upskill Reskill สำหรับนักศึกษารหัส 61 การประชาสัมพันธ์ E-Book รทบ.มองรอบหอมขจร และการรับนักศึกษาใหม่รหัส 65 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

24 Feb 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ เอี่ยมบัว วิทยากรหลักสูตร เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ เอี่ยมบัว ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรหลักสูตร เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์  หัวข้อ : กลยุทธ์การพัฒนาข้อมูลสินค้า และหัวข้อ : การนำเสนอสินค้าทางออนไลน์ให้ตรงใจลูกค้า ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ตำบลท่าเตียน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการ EVEX ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ

THMadmin

21 Feb 2022

พิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาในโครงการฟังธรรมบรรยายหัวข้อ “ธรรมปรับใจ ในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมวัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษา ณ ห้อง Dusit0Bistro Co-working Space มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

22 Dec 2021
1 2 3 4