โครงการ THM : Turn Your Dreams into Reality สานฝันอาชีพสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรม THM: Turn Your Dreams into Reality สานฝันอาชีพสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรม เพื่อให้น้องๆนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ทราบถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนและการรองรับของ Excellence Centers ต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ อย่างเต็มศักยภาพ รวมไปถึงการใช้ระบบการเรียนการสอนทั้งแบบ Online On-site และOn Air โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการท่องเที่ยว

THMadmin

3 Apr 2021

ประชุมการจัดการความรู้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดการประชุมการจัดการความรู้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2565 (KM:ครั้งที่ 7) ณ ร้าน Poll Cafe อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิโรจน์ เทพบุตร ผู้จัดการศูนย์บริการสื่อเเละสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ คุณอกนิษฐ์เลิศสิริศรีสกุล ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ คุณอรทัย โกกิลกนิษฐ ผู้จัดการหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย และอาจารย์สุชาดา อภิรัตน์ ร่วมฟังแนวทาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ณ ห้อง Online Learning Room 11 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 247 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

1 Apr 2021

ประชุมการจัดการความรู้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดการประชุมการจัดการความรู้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2565 (KM:ครั้งที่ 5) ณ ร้าน 189 Cafe0อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ชั้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ทุนมนุษย์ ร่วมฟังแนวทาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะและเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่

THMadmin

26 Mar 2021

กิจกรรม Camp + 9 Market บรูณาการกับการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการ EVEX ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ กิจกรรมตลาดนัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี “Camp+ 9 Market” เป็นการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่3 ร่วมกับวิทยาเขตสุพรรณบุรี และสโมสรนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี กิจกรรมภายในงานมีตลาดนัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี และประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

THMadmin

18 Mar 2021

ประชุมการจัดการความรู้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2565

เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นผู้ให้คำปรึกษาและเเนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ  ณ ห้องประชุมปทุมเทพ อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

THMadmin

18 Mar 2021

สัมมนา เรื่อง ถอดรหัสการเตรียมความพร้อมการออกแบบสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ “เรื่องเล่าหอมขจร”

 เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดสัมมนา เรื่อง ถอดรหัสการเตรียมความพร้อมการออกแบบสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ “เรื่องเล่าหอมขจร” ภายใต้โครงการ EVEX เสริมทีม เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและนักศึกษาสู่การเป็นนักออกแบบสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ ได้รับเกียรติจากคุณนิศานาถ ปรีชานนท์ Creative Marketing Manager & Strategic Planner บริษัท TOMORROW CREATION CO.,LTD เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมประทุมเทพ อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

THMadmin

17 Mar 2021

กิจกรรม ผลิตข้าวกล่องสำหรับข้าราชบริพารและผู้ปฏิบัติงานรับเสด็จ

เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และทีมงานจากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ครัวสวนดุสิต และโรงเรียนการเรือน เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลิตข้าวกล่องจำนวน 16,800 กล่อง (3 มื้อ ๆ ละ 5,600 กล่อง) สำหรับข้าราชบริพารและผู้ปฏิบัติงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

THMadmin

16 Mar 2021

ประชุมการจัดการความรู้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2565

 เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดประชุมการจัดการความรู้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์รติญา นนท์ธิราช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรัสจ์ วุฒิสัตย์วงศ์กุล เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และแนะนำแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ณ ห้อง Dusit Bistro& Co-Working Space

THMadmin

16 Mar 2021

ประชุมการจัดการความรู้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2565

เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดประชุมการจัดการความรู้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2565 โดย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์รติญา นนท์ธิราช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทรัสจ์ วุฒิสัตย์วงศ์กุล เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และแนะนำแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ณ ห้อง

THMadmin

16 Mar 2021

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเป็นออแกไนซ์มืออาชีพ

เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเป็นออแกไนซ์มืออาชีพ ภายใต้โครงการ EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านการจัดงานและประสานงานกับหน่วยงาน การเลือกใช้สถานที่ในการจัดงาน บุคลิกภาพการเข้าสังคมที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่จากผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการ และนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดงาน event หรือการประสานงานการจัดงานในรูปแบบต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากคุณพุฒิโชติ ทองมอญ เป็นวิทยากร ณ ห้อง Dusit Bistro& Co-Working Spaceมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

10 Mar 2021