การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง

เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ เอี่ยมบัว ประธานหลักสูตรฯ ได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2564 – 31กรกฎาคม 2565) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้ 1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์  ชาญโกศล (ประธานกรรมการภายนอก) รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ วิจัยและพัฒนาศักยภาพองค์กร   คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล (กรรมการภายนอก)  อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ (กรรมการภายใน)         อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)    […]

THMadmin

20 Jul 2022

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรการสร้างสมรรถนะด้านการออกแบบเพื่อต่อยอดอาชีพ รุ่นที่1 CDCA1

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรการสร้างสมรรถนะด้านการออกแบบ เพื่อต่อยอดอาชีพรุ่นที่1 CDCA10 โมดูลที่6 รายวิชาการทำกระดาษจากใบดอกผล โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ วรรณิกา เกิดบาง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง และคณะ เป็นวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

THMadmin

10 Jul 2022

รทบ.ร่วมแสดงผลผลิตทางการศึกษา ในโครงการประชุมเสาหลักเศรษฐกิจเพื่อกำหนดทิศทางการศึกษาไทยฯ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้เป็นตัวแทนด้านอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ การท่องเที่ยวและโรงแรมของประเทศที่มีส่วนร่วมในการสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สู่เวทีโลก ให้กับผู้บริหารภาครัฐในประเทศไทยใน “โครงการประชุมเสาหลักเศรษฐกิจเพื่อกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในการสร้างกำลังคนสมรรถนะสูง ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลก” ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วมต้อนรับและนำเสนอผลงานของโรงเรียนฯ ให้กับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

THMadmin

29 Jun 2022

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ หลักสูตรการสร้างสมรรถนะทางด้านออกแบบ เพื่อประยุกต์ต่อยอดอาชีพ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตาม นโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หลักสูตรการสร้างสมรรถนะทางด้านออกแบบเพื่อประยุกต์ต่อยอดอาชีพ (Competency in Designing for Career Advancement) ได้เริ่มดำเนินการเรียนการสอน On Site ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ ในกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมฯ

THMadmin

19 Jun 2022

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาประชุมพิจารณาทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ครั้งที่ 2

 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ เพื่อพิจารณาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด19 ครั้งที่ 2 โดยทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับจากบริษัท PCS Security and Facility Services Limited ที่ได้ร่วมสมทบทุนในโครงการฟังธรรมในหัวข้อ “ธรรมปรับใจ ในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีอาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายฯ เป็นประธานในการประชุมผ่าน Microsoft Teams

THMadmin

14 Mar 2022

กิจกรรม Upskill Reskill และ New skill หัวข้อ PITCHING IDEA อย่างไรในสถานการณ์ COVID-19 ให้โดน!

เมื่อวันศุกร์ 11 มีนาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดการอบรมหัวข้อ PITCHING IDEA อย่างไรในสถานการณ์ COVID-190ให้โดน! สำหรับนักศึกษารหัส 61 บุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และผู้ที่สนใจ ภายใต้โครงการ EVEX เสริมทีม เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน (Upskill Reskill) และโครงการปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณซัลนี่ พันธ์นงค์ CEO Triple S Creation CO.,LTD เป็นวิทยากร ณ ห้อง SDU Learning อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรม Upskill / Reskill / New Skill โดยกิจกรรมนี้ศิษย์เก่า และนักศึกษารหัส 61 สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ SDU Online

THMadmin

11 Mar 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ เอี่ยมบัว วิทยากรหลักสูตร เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์

 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ เอี่ยมบัว ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้าสู่เวทีการแข่งขัน” ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านท่าเดื่อ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี) ภายใต้โครงการ EVEX ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ

THMadmin

10 Mar 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ เอี่ยมบัว บรรยายเรื่อง การออกแบบและจัดทำแคตตาล็อกสินค้า

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ เอี่ยมบัว ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การออกแบบและจัดทำแคตตาล็อกสินค้า ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด (สินค้าข้าว) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการ EVEX ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ

THMadmin

8 Mar 2022

กิจกรรม Upskill Reskill และ New skill หัวข้อ Content Creator ให้กับศิษย์เก่าและนักศึกษา รหัส 61

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ฝ่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรม Upskill / Reskill / New Skill ให้กับศิษย์เก่า และนักศึกษารหัส 61 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณอมรศักดิ์ เดชห้วยไผ่ หรือ พี่เติ๊ก จากเพจ #ภาษาอังกฤษหยาบๆ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ “Content Creator” ณ ห้อง Virtual Learning 01 โดยกิจกรรมนี้ศิษย์เก่า และนักศึกษารหัส 61 สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ SDU Online

THMadmin

4 Mar 2022

กิจกรรม Upskill Reskill และ New skill “เสี่ยงขั้นเทพ Event ยุค New Normal เราต้องรอด”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการเเละการจัดเเสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวเเละการบริการจัดอบรมหัวข้อเรื่อง “เสี่ยงขั้นเทพ Event ยุค New Normal เราต้องรอด” สำหรับนักศึกษารหัส 61 บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการและผู้ที่สนใจ ภายใต้โครงการ EVEX0เสริมทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน (Upskill Reskill)0วิทยากรโดย คุณณัฐพล โชติธรรมสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัทไข่แดงดีไซน์ มอบความรู้และประสบการณ์ความเสี่ยงในการจัดงาน EVENT0วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร SDU0Library มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

THMadmin

25 Feb 2022
1 2 3 4