การระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการฟังธรรมในหัวข้อ “ธรรมปรับใจในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า” โดยท่านพ่อเณร พระมหานัทวุธ ณฏฐิโก เลขานุการเจ้าคณะแขวงบางคอแหลมเขต 1 วัดศรีบุญเรือง ซึ่งในกิจกรรมได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวรายงาน โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ทำให้ขาดแคลนทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมกระจ่างศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

3 Nov 2021

การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2

นางสาวอารยา เลิศอัครพล นางสาวศิริมา พฤกษากร นางสาวณัฐฏ์ชัญญา อิ่มพันธ์ นางสาวลักษิกา รีตานนท์ และนายหัสกร ยืนยงค์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ZHONGQING CUP การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยการแข่งขันดังกล่าวเป็นการนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ที่มีความโดดเด่น มานำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นภาษาจีนความยาวไม่เกิน 1 นาที ตามหัวข้อ “ไทยสร้างสรรค์” สุดยอดตัวแทนจำหน่ายสินค้าไทยสู่ตลาดจีนด้วยทักษะการตลาดเชิงดิจิทัลเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย” ร่วมกดไลก์และกดแชร์เพื่อสนับสนุนทีม CI10梓豪 ผลิตภัณฑ์ 榴莲咖啡 ของนักศึกษาได้ทางFacebook หรือที่ลิงค์ https://www.facebook.com/313905639414623/posts/1082212172583962/

THMadmin

21 Oct 2021

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ โดยมีวาระสำคัญคือ การพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว (ภาคภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ 2565) โดยมีผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

15 Oct 2021

ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ)

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) จัดประชุมหลักสูตร เพื่อรายงานและติดตามความก้าวหน้าของการทำงานของทั้งอาจารย์และบุคลากรของหลักสูตร ประกอบด้วย1. การติดตามความคืบหน้าหลังจากเปิดภาคเรียน 1/2564  2. การดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรใหม่  3. การวางแผนการทำการตลาดสำหรับการรับนักศึกษาปี 2565  4. การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยของหลักสูตรเพื่อจัดทำรายงานความเสี่ยงของทางหลักสูตร   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และประธานหลักสูตรฯเป็นประธานการประชุม

THMadmin

8 Oct 2021

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 และฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดพิธีไหว้ครู “ก้าวแรกในสวนดุสิต จากศิษย์ถึงครู” ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

7 Oct 2021

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ฝ่ายบริการวิชาการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย ได้ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพ ให้แก่นักศึกษาหรือกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้กล่าวต้อนรับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย กล่าวแนะนำสมาคมและลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

29 Sep 2021

การวิพากษ์หลักสูตรใหม่ สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว (ภาคภาษาอังกฤษ)

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้จัดวิพากษ์หลักสูตรใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Zoom0Meeting และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นคณะกรรมการในการวิพากษ์หลักสูตร ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์       ผู้อำนวยการหลักสูตรนวัตกรรมการบริการ (นานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัญชลี วัฒนาเจริญศิลป์     อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล   3. อาจารย์กาญจนา พากโพธิ์       หัวหน้าสาขาการจัดการการท่องเที่ยวนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  4. คุณวิเชียร วันดี ผู้จัดการแผนกต้อนรับ โรงแรม […]

THMadmin

25 Sep 2021

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมการแข่งขันภายใต้โครงการ “Site Thailand M&I Sustainability Young Ambassador”

เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2564 หลักสูตรการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา MICE Industry Management และรายวิชา Sale Promotion and Marketing Management in MICE Industry นำโดยอาจารย์ชรินดา วิเศษรัตน์ และอาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันภายใต้โครงการ “Site Thailand M&I Sustainability Young Ambassador” และได้ผ่านเข้ารอบแรกด้วยการทำคลิปวิดิโอประกวดในหัวข้อ “How the M&I Community Can Motivate the Corporate World to Embrace  Sustainable Culture?“ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) และ SITE Thailand เพื่อเป็นการผสานความรู้จากห้องเรียนและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรภาครัฐมาเสริมสร้างทักษะผ่านการแข่งขัน เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้นำไปพัฒนาและประยุกต์ในการทำงานในอนาคตอีกด้วย

THMadmin

20 Sep 2021

โครงการเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ (กิจกรรมที่ 1/3) สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 64 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยเน้นการฝึกฝนทางด้านการพูดและการสนทนาภาษาอังกฤษด้านงานบริการและในชีวิตประจำวันรวมไปถึงการแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมการเรียนออนไลน์การปรับตัวที่จะนำมาซึ่งประสิทธิภาพสูงสุดจากชั้นเรียนออนไลน์ นำโดยอาจารย์ชนาภา นิโครธานนท์ และอาจารย์ชรินดา วิเศษรัตน์อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

30 Aug 2021

การประชุม Online เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 /2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้จัดโครงการรับน้องเข้าบ้าน (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564) เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการศึกษา อาทิ กฎระเบียบด้านการศึกษา การลงทะเบียน การใช้บริการห้องสมุด กิจกรรมนักศึกษา วินัยนักศึกษา และสวัสดิการนักศึกษาด้านต่างๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในขณะที่เป็นนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ ประธานหลักสูตรการจัดการงานบริการ (นานาชาติ ) และคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับนักศึกษาผ่านระบบ ZOOM Meeting

THMadmin

26 Aug 2021
1 2 3 4