โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการบาริสต้าโปร (Latte Art Basic Level 1)

 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการงานบริการ(หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ    บาริสต้าโปร (Latte Art Basic Level 1) ให้กับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจในศิลปะการทำลายบนฟองนม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ Upskill Reskill และ NewSkill ให้กับผู้เคยเข้าร่วมอบรม Basic Barista ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 8 ของการจัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องดื่ม โดยอาจารย์  เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง Dusit Bistro and Co-Working Space

THMadmin

2 Jul 2022

รทบ.ร่วมแสดงผลผลิตทางการศึกษา ในโครงการประชุมเสาหลักเศรษฐกิจเพื่อกำหนดทิศทางการศึกษาไทยฯ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้เป็นตัวแทนด้านอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ การท่องเที่ยวและโรงแรมของประเทศที่มีส่วนร่วมในการสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สู่เวทีโลก ให้กับผู้บริหารภาครัฐในประเทศไทยใน “โครงการประชุมเสาหลักเศรษฐกิจเพื่อกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในการสร้างกำลังคนสมรรถนะสูง ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลก” ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วมต้อนรับและนำเสนอผลงานของโรงเรียนฯ ให้กับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

THMadmin

29 Jun 2022

บรรยายในหัวข้อ Flight Attendant Duties and Responsibilities

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) ได้รับเกียรติจากคุณพลวัฒน์ ป้อมสุวรรณ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบิน0American0Airlines0ซึ่งเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายในหัวข้อ Flight Attendant Duties and Responsibilities เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในด้านงานวิชาชีพที่มีประสบการณ์ตรง ในการเรียนการสอนในรายวิชาความรู้เบื้องต้นในการจัดการธุรกิจการบิน ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

THMadmin

25 Mar 2022

โครงการท่องเที่ยวแบบสมัยใหม่อย่างไรให้มีอารยะ

เมื่อวันที่ 14 และ 21 มีนาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) จัดโครงการท่องเที่ยวแบบสมัยใหม่อย่างไรให้มีอารยะ เป็นการบูรณาการระหว่างรายวิชาทักษะการสื่อสารภาษาไทย และรายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Hubert Ruch และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และพัฒนาทักษะนักศึกษาให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

THMadmin

21 Mar 2022

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาประชุมพิจารณาทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ครั้งที่ 2

 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ เพื่อพิจารณาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด19 ครั้งที่ 2 โดยทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับจากบริษัท PCS Security and Facility Services Limited ที่ได้ร่วมสมทบทุนในโครงการฟังธรรมในหัวข้อ “ธรรมปรับใจ ในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีอาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายฯ เป็นประธานในการประชุมผ่าน Microsoft Teams

THMadmin

14 Mar 2022

กิจกรรม Upskill Reskill และ New skill หัวข้อ Content Creator ให้กับศิษย์เก่าและนักศึกษา รหัส 61

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ฝ่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรม Upskill / Reskill / New Skill ให้กับศิษย์เก่า และนักศึกษารหัส 61 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณอมรศักดิ์ เดชห้วยไผ่ หรือ พี่เติ๊ก จากเพจ #ภาษาอังกฤษหยาบๆ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ “Content Creator” ณ ห้อง Virtual Learning 01 โดยกิจกรรมนี้ศิษย์เก่า และนักศึกษารหัส 61 สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ SDU Online

THMadmin

4 Mar 2022

กิจกรรมอบรมหัวข้อ “Designing Prestigious Sporting Events”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ “Designing Prestigious Sporting Events” ให้กับนักศึกษาภายในหลักสูตรฯ  เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับสากล ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดี ประธานหลักสูตรฯ และ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการเปิดการอบรม และ Dr.Miguel Moital, Principal Academic in the Event Management, Department of Sport and Event Management Business School, Bournemouth University, United Kingdom เป็นวิทยากรในการอบรมผ่าน ZOOM Meeting

THMadmin

3 Mar 2022

การประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ครั้งที่ 2(14)/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรใหม่ ชี้แจงผลการสำรวจความพร้อมในการเข้ามาเรียน Onsite ของนักศึกษา กระบวนการบันทึกผลการเรียนในระบบบริหารการศึกษา การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ใหม่) กิจกรรม Upskill Reskill สำหรับนักศึกษารหัส 61 การประชาสัมพันธ์ E-Book รทบ.มองรอบหอมขจร และการรับนักศึกษาใหม่รหัส 65 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

24 Feb 2022

พิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาในโครงการฟังธรรมบรรยายหัวข้อ “ธรรมปรับใจ ในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมวัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษา ณ ห้อง Dusit0Bistro Co-working Space มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

22 Dec 2021
1 2 3 4 5