การประชุม Online เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 /2564

เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างเรียบร้อย และติดตามเรื่องการจัดทำหลักสูตรใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมของหลักสูตรในการจัดวิพากษ์หลักสูตรในครั้งต่อไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ ประธานหลักสูตรการจัดการงานบริการ (นานาชาติ ) และคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

3 Aug 2021

การประชุม Online ร่วมกับนักศึกษา โครงการทดแทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้จัดประชุมร่วมกับนักศึกษาในชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 เรื่อง การจัดโครงการทดแทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 โดยเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ส่งผลกระทบให้นักศึกษาไม่สามารถออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 100 ชั่วโมง ได้ตามแผนที่กำหนดในภาคการศึกษาฤดูร้อนทางหลักสูตรฯจึงจัดโครงการทดแทนการฝึกประสบการณ์ดังกล่าว ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรฯทุกชั้นปี โดยมีประธานหลักสูตรฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

27 Jul 2021

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ ประธานหลักสูตรฯ และคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล (ประธานกรรมการภายนอก)       รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัย       คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์ (กรรมการภายนอก)          ข้าราชการบำนาญ  3. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล (กรรมการภายใน)       คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 4. อาจารย์รตนนภดล สมิตินันทน์ […]

THMadmin

20 Jul 2021

การวิพากษ์หลักสูตรใหม่ สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว (ภาคภาษาอังกฤษ)

เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้จัดวิพากษ์หลักสูตรใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Zoom0Meeting และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นคณะกรรมการในการวิพากษ์หลักสูตร ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนวัตกรรมการบริการ (นานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัญชลี วัฒนาเจริญศิลป์    อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 3. อาจารย์กาญจนา พากโพธิ์ หัวหน้าสาขาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  4. คุณวิเชียร วันดี ผู้จัดการแผนกต้อนรับ Oakwood Suite Bangkok  5. คุณจิตกร วิจารณรงค์   […]

THMadmin

16 Jun 2021

การประชุม Online ทวนสอบผลการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้จัดประชุมทวนสอบผลการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส ประธานภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) และดร.พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์ หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมเป็นคณะกรรมการในการทวนสอบผลการจัดการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีประธานหลักสูตรฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

7 Jun 2021

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รหัส 64 กิจกรรมที่ 2 : เทคนิคการเรียนออนไลน์ให้ได้ใจและได้ผล

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการกิจกรรมอบรม เรื่อง เทคนิคการเรียนออนไลน์ให้ได้ใจและได้ผล เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี และเตรียมความพร้อมในการสร้างภาพลักษณ์ของนักศึกษาในการเรียนการสอนรูปแบบ Online โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชุติมา โรจน์สิรวรพัฒน์ และอาจารย์รุ่งรวี คล้ายสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบMicrosoft Teams

THMadmin

14 May 2021

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รหัส 64 กิจกรรมที่ 1 : Talk With THM

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง Talk With THM เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนานักศึกษาของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสู่การเป็นนักบริการมืออาชีพในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นตัวแทนคณาจารย์กล่าวต้อนรับนักศึกษา และอาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการเป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบ0Microsoft Teams

THMadmin

13 May 2021

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 64

วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ(นานาชาติ) ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษา รหัส 64 รอบโควตา ที่รายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และประธานหลักสูตร ได้แนะนำข้อมูลการจัดการเรียนการสอน  อาจารย์ประจำหลักสูตร  อาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ รวมทั้งกิจกรรมเตรียมความพร้อมอื่น ๆ และแนะแนวทางในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

12 May 2021

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรเนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564(ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี)

THMadmin

1 May 2021

แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นผู้แทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้อง 335 อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

8 Apr 2021
1 2 3 4