การวิพากษ์หลักสูตรใหม่ สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว (ภาคภาษาอังกฤษ)

เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้จัดวิพากษ์หลักสูตรใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Zoom0Meeting และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นคณะกรรมการในการวิพากษ์หลักสูตร ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนวัตกรรมการบริการ (นานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัญชลี วัฒนาเจริญศิลป์    อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 3. อาจารย์กาญจนา พากโพธิ์ หัวหน้าสาขาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  4. คุณวิเชียร วันดี ผู้จัดการแผนกต้อนรับ Oakwood Suite Bangkok  5. คุณจิตกร วิจารณรงค์   […]

THMadmin

16 Jun 2021

การประชุม Online ทวนสอบผลการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้จัดประชุมทวนสอบผลการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส ประธานภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) และดร.พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์ หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมเป็นคณะกรรมการในการทวนสอบผลการจัดการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีประธานหลักสูตรฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

7 Jun 2021

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รหัส 64 กิจกรรมที่ 2 : เทคนิคการเรียนออนไลน์ให้ได้ใจและได้ผล

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการกิจกรรมอบรม เรื่อง เทคนิคการเรียนออนไลน์ให้ได้ใจและได้ผล เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี และเตรียมความพร้อมในการสร้างภาพลักษณ์ของนักศึกษาในการเรียนการสอนรูปแบบ Online โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชุติมา โรจน์สิรวรพัฒน์ และอาจารย์รุ่งรวี คล้ายสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบMicrosoft Teams

THMadmin

14 May 2021

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รหัส 64 กิจกรรมที่ 1 : Talk With THM

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง Talk With THM เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนานักศึกษาของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสู่การเป็นนักบริการมืออาชีพในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นตัวแทนคณาจารย์กล่าวต้อนรับนักศึกษา และอาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการเป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบ0Microsoft Teams

THMadmin

13 May 2021

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 64

วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ(นานาชาติ) ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษา รหัส 64 รอบโควตา ที่รายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และประธานหลักสูตร ได้แนะนำข้อมูลการจัดการเรียนการสอน  อาจารย์ประจำหลักสูตร  อาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ รวมทั้งกิจกรรมเตรียมความพร้อมอื่น ๆ และแนะแนวทางในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

12 May 2021

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรเนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564(ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี)

THMadmin

1 May 2021

แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นผู้แทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้อง 335 อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

8 Apr 2021

โครงการ THM : Turn Your Dreams into Reality สานฝันอาชีพสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรม THM: Turn Your Dreams into Reality สานฝันอาชีพสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรม เพื่อให้น้องๆนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ทราบถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนและการรองรับของ Excellence Centers ต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ อย่างเต็มศักยภาพ รวมไปถึงการใช้ระบบการเรียนการสอนทั้งแบบ Online On-site และOn Air โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการท่องเที่ยว

THMadmin

3 Apr 2021

หลักสูตรอบรมการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ และการจัดทำเครื่องดื่มกาแฟ (Basic0Barista) รุ่นที่ 7

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 หลักสูตรการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการได้จัดบริการวิชาการอบรมหลักสูตรการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ และการจัดทำเครื่องดื่มกาแฟ (Basic0Barista) รุ่นที่ 7 นำโดยอาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จาก ประสบการณ์การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจร้านกาแฟ ประสบความสำเร็จ รวมไปถึงเทคนิค และขั้นตอนการทำกาแฟที่สำคัญ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

21 Mar 2021

การประชุม Online ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality Management (International Program) และ Restaurant and Tourism Management, Global Engagement Coordinator from University of Nebraska–Lincoln, USA,

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality Management (International Program) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังริสา แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตรฯ ประชุม Online ผ่านระบบ ZOOM ร่วมกับ Assistant0professorDr. Ajai Ammachathram, Professor in Hospitality, Restaurant and Tourism Management, Global Engagement Coordinator from University of Nebraska–Lincoln, USA, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และโอกาสสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของทั้ง 2 หลักสูตรเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

THMadmin

19 Feb 2021
1 2 3 4