ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริษฐา แก่นสานสันติกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต เรื่อง การท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริษฐา แก่นสานสันติ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง การท่องเที่ยวชุมชน และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต จัดโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ Poll0Café0ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

6 Dec 2022

โครงการจิตอาสาพาน้องเที่ยว Read for the Blind เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำโดยอาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายพัฒนานักศึกษา และดร.สุชาดา อภิรัตน์ ตัวแทนอาจารย์ ได้ส่งมอบหนังสือเสียงรวม 28 เรื่อง จากความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษาทุกหลักสูตรในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ในโครงการจิตอาสาพาน้องเที่ยว Read for the Blind เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

THMadmin

1 Dec 2022

โครงการ พี่น้องโรงแรม ปันรัก ปันสุข เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้จัดโครงการ พี่น้องโรงแรม ปันรัก ปันสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ได้ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนักศึกษา รหัส 65 ร่วมมอบทุนการศึกษา สิ่งของ อุปโภค บริโภค และของใช้ในชีวิตประจำวันให้กับเด็กตาบอด ผู้พิการซ้ำซ้อน โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา สังกัดมูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขากรุงเทพฯ

THMadmin

4 Nov 2022

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และการปลูกฝังทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ”

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ0และโรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และการปลูกฝังทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ” เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรู้ที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางด้านการปฎิบัติการในธุรกิจที่พักแรม บูรณาการการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณนลินธร สกุลชัยวาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ โฮเต็ล กรุ๊ป ลงนามร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และพยานจากทั้ง 2 ฝ่าย ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์

THMadmin

2 Nov 2022

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีกิจจกรมมากมายทั้งการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และฟังธรรมบรรยายเรื่อง “พัฒนาคน พัฒนางาน เบิกบานจิต พิชิตฝัน” โดย พระมหานัทวุธ ณฏฐิโก (ท่านพ่อเณร) วัดศรีบุญเรือง เลขานุการเจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต 1 และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และยังมีกิจกรรมพิธีมอบพานไหว้ครู พิธีเจิมตำรา พิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาเรียนดี รางวัลการประกวดพานไหว้ครู พิธีแสดงความมุทิตาจิตของนักศึกษา และพิธีผูกข้อมือ ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

27 Oct 2022

ออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในงานDek-D’s0TCAS0Fair0ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ EH98 จัดโดย บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอทีฟ เจ้าของเว็บไซต์ www.dek-d.com นำโดยอาจารย์จตุรดา โภชนจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว นำตัวแทนนักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ต้อนรับน้องๆนักเรียนและผู้ปกครอง และอาจารย์ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์ร่วมดูแลนักศึกษาและผู้ร่วมงานอย่างอบอุ่น

THMadmin

22 Oct 2022

อบรมเตรียมความพร้อมการสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริษฐา แก่นสานสันติ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้รับเกียรติจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินสมรรถนะฯ วิชาชีพแม่บ้านในโรงแรม ระดับ 1” เตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติที่ทำงานอย่างถูกกฎหมาย ในด้านความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านในโรงแรม ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพ

THMadmin

11 Oct 2022

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องธุรกิจการโรงแรมปีการศึกษา 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องธุรกิจการโรงแรม ปีการศึกษา 2565” ให้กับนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมประดับเข็มสาขาวิชา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ4 กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ให้กับนักศึกษารหัส 64 และ 65 และกิจกรรมรวมมิตรศิษย์โรงแรมให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องรวมไปถึงคราจารย์ถายในหลักสูตรฯ ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

THMadmin

3 Sep 2022

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 65

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 65 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวต้อนรับนักศึกษา ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ TOEIC0และรองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมชี้แจงแนะแนวการพัฒนาทักษะการเรียนเสริมสร้างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของนักศึกษาผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ในชั้นเรียน และกิจกรรม Green THM ณ ห้องประชุม 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) และ online ผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

16 Aug 2022

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับโรงเรียน

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณะผู้จัดเก็บและผู้เขียนร่าง SAR ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมต้อนรับและตอบคำถามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2564 – 31กรกฎาคม 2565) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร แพทย์รัตน์ (ประธานกรรมการ)  2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ (กรรมการ)  3. อาจารย์ธิติมา แก้วมณี (กรรมการ)   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ (เลขานุการ)

THMadmin

8 Aug 2022
1 2 3 6