ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชินีบน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชินีบน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์ รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งคณาจารย์ทั้ง 4 หลักสูตร ได้ดำเนินการแนะนำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของทั้ง 4 หลักสูตรฯ อีกทั้งเยี่ยมชมพร้อมทำกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ณ ห้องปฏิบัติการจำลองบนเครื่องบิน (Mock-up Room) และห้องการเรียนรู้ Dusit Bistro and Co-working Space และสิ้นสุดทัศนศึกษาในครั้งนี้ที่การเยี่ยมชม Home Bakery

THMadmin

11 Oct 2023

กิจกรรม เตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC)

เมื่อวันที่ 21กันยายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) กับนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจการโรงแรม รหัส 64 เพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้นักศึกษาดำเนินการตามข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักศึกษาสามารถยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ตามกรอบระยะเวลา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วิมล ประเสริฐศรี ประธานคณะทำงานดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มาให้ข้อมูล ณ ห้อง Hybrid 32204

THMadmin

21 Sep 2023

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมส่งนางสาวณัฐสุดา อู่ทรัพย์ และนางสาวสิตามนทน์ กรจิราทิพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม เข้าต้อนรับ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในโอกาสเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานที่กระทรวง เป็นวันแรก ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

THMadmin

15 Sep 2023

ขอแสดงความยินดีกับ “บัณฑิตใหม่”

 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำทีมน้องๆสโมสรนักศึกษา จัดซุ้มแสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิตใหม่ ที่สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563-2564 โดยในกิจกรรมดังกล่าวน้องๆนักศึกษา คณาจารย์ ได้ร่วมแสดงความยินดีผ่านกิจกรรมในพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

29 Aug 2023

เสวนาทางนโยบาย Policy Dialogue : นักศึกษาสวนดุสิตกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมส่งนายพุทธวรรธน์ เอกชัยเจริญสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว และนางสาวณัฐสุดา อู่ทรัพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม เข้าร่วมเสวนา ในการประชุมเวทีเสวนาทางนโยบาย Policy Dialogue: นักศึกษาสวนดุสิตกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยมี ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ดำเนินการประชุมฯ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคณบดี รองคณบดี และผู้อำนวยการศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ พร้อมทั้งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมเสวนา และแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษา ความต้องการความคาดหวังของนักศึกษา และมอบแนวทางนโยบายการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของนักศึกษาสวนดุสิต

THMadmin

28 Aug 2023

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งแนะนำโรงเรียน การท่องเที่ยวและการบริกาและยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์ รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวฯ ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วิมล  ประเสริฐศรี ประธานคณะทำงานดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานชุ โสภา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวฯ และดร.สมธีราภ์ พรมศิริ ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ร่วมบรรยายให้ความรู้และเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นบัณฑิตในอนาคต

THMadmin

16 Aug 2023

โครงการธุรกิจการโรงแรมร่วมใจสร้างสามัคคีสู่การเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ได้จัดโครงการธุรกิจการโรงแรมร่วมใจ สร้างสามัคคีสู่การเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมกันชื่นชมความสำเร็จของนักศึกษาชั้นปีที่ 2–4 ผ่านพิธีประดับเข็มสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานธุรกิจการโรงแรม MoU.11-12 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องธุรกิจการโรงแรม และพิธีบายศรีรับศิษย์เข้าบ้านเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา รุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณาจารย์ภายในหลักสูตร ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

9 Aug 2023

กิจกรรมสะสมเรียนรู้ก้าวแรกสู่งานโรงแรม รหัส 65

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม จัดการปฐมนิเทศ กิจกรรมสะสมเรียนรู้ก้าวแรกสู่งานโรงแรม รหัส 65 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เพื่อชี้แจงขั้นตอน และรายละเอียดต่าง ๆ ในการเข้าฝึกประสบการณ์แผนกแม่บ้าน แผนกบริการส่วนหน้า แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในรูปแบบ “ห้องเรียนสนาม” ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและรายวิชาที่นักศึกษากำลังศึกษา โดยมีคุณประเสริฐ ขอมธิดา ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส

THMadmin

15 Jul 2023

นักศึกษาปฏิบัติงานร่วมกับ โรงแรมสวนดุสิตเพลส และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ร่วมส่งนักศึกษาปฏิบัติงานร่วมกับโรงแรมสวนดุสิต เพลส และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในงานพิธีทำบุญและเปิดแพรคลุมป้ายอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของสำนักงบประมาณ โดยนักศึกษาได้ร่วมปฏิบัติงานในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม แก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของสำนักงบประมาณ

THMadmin

14 Jul 2023

ต้อนรับผู้เข้าประกวด MISS UNIVERSE THAILAND 2023

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมนำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม และสาขาวิชาธุรกิจการบิน จัดแสดงบูธผสมเครื่องดื่ม Mocktail0ในกิจกรรมต้อนรับผู้เข้าประกวด MISS UNIVERSE THAILAND 2023 โดยในงานดังกล่าวนักศึกษาได้ผสมเครื่ดงดื่ม Mocktail 2 ชนิด คือ Blue Margarita และ Fruit punch ให้กับผู้เข้าประกวด และร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับ แนะนำ และพาไปยังสถานที่จัดกิจกรรมในส่วนต่างๆของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

13 Jul 2023
1 2 3 9