พิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาในโครงการฟังธรรมบรรยายหัวข้อ “ธรรมปรับใจ ในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมวัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษา ณ ห้อง Dusit0Bistro Co-working Space มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

22 Dec 2021

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาประชุมพิจารณาทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

  เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ เพื่อพิจารณาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จากการระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาในโครงการฟังธรรมในหัวข้อ “ธรรมปรับใจ ในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า”ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีอาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายฯ เป็นประธานในการประชุมผ่าน Microsoft Teams

THMadmin

20 Dec 2021

กิจกรรมบรรยายการปรับตัวในการทำงานธุรกิจโรงแรมยุคปัจจุบันฯ

เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ”การปรับตัวในการทำงานธุรกิจโรงแรมยุคปัจจุบัน กรณีศึกษา และเทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า”  โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ คุณณัฎฐพัชร กมลพลพัตรผู้ก่อตั้งเพจ Hotel0Man ยอดมนุษย์โรงแรม ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในโครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานธุรกิจการโรงแรม (MoU) ผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

8 Dec 2021

กิจกรรมแนะแนวเตรียมความพร้อม การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวทาง รูปแบบการจัดเรียนการสอนความสำคัญ และการประยุกต์ใช้ภาษาเพื่อการประกอบอาชีพในเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ และลดปัญหาการหยุดเรียนและเปลี่ยนภาษากลางคัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมแนะแนวผ่านระบบ Zoom Meeting ดังนี้   1. อาจารย์ปิยะดา ศรีบุศย์ดี (ตัวแทนผู้สอนภาษาจีน)   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดสวาท จันทร์ดำ (ตัวแทนผู้สอนภาษาญี่ปุ่น)   3. อาจารย์ดุจตะวัน กันไทยราษฎร์ (ตัวแทนผู้สอนภาษาฝรั่งเศส)

THMadmin

30 Nov 2021

โครงการบูรณาการศาสตร์ด้าน MICE Organizer vs Airline Business

เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม นำโดยนักศึกษาชั้นปีที่ื4 ได้ใช้ทักษะการจัดประชุมสัมมนาสมัยใหม่ SMART0MICE0ในการจัดสัมมนา หัวข้อ “การปรับตัวและรับมือของธุรกิจการบินหลังสถานการณ์ COVID-19“ ภายใต้โครงการบูรณาการศาสตร์ด้าน MICE Organizer vs Airline Business ซึ่งเป็นการบูรณาการรายวิชาธุรกิจการบินและการสำรองที่นั่ง ร่วมกับรายวิชาการจัดการธุรกิจไมซ์และอีเว้นท์ในธุรกิจโรงแรม โดยได้รับเกียรติจากคุณนิติโรจน์ กิจเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นThai Air Asia X เป็นวิทยากรบรรยายผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

17 Nov 2021

การระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการฟังธรรมในหัวข้อ “ธรรมปรับใจในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า” โดยท่านพ่อเณร พระมหานัทวุธ ณฏฐิโก เลขานุการเจ้าคณะแขวงบางคอแหลมเขต 1 วัดศรีบุญเรือง ซึ่งในกิจกรรมได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวรายงาน โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ทำให้ขาดแคลนทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมกระจ่างศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

3 Nov 2021

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ โดยมีวาระสำคัญคือ การพิจารณากลั่นกรอง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

28 Oct 2021

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 และฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดพิธีไหว้ครู “ก้าวแรกในสวนดุสิต จากศิษย์ถึงครู” ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

7 Oct 2021

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2565 โดยคณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ 2. อาจารย์กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ 3. อาจารย์เตชิตา ภัทรศร 4. อาจารย์เอกชัย จากศรีพรหม 5. อาจารย์ธันยพัฒน์ อินทรทัพพ์

THMadmin

30 Sep 2021
1 2 3 4