กิจกรรมแนะแนวเตรียมความพร้อม การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวทาง รูปแบบการจัดเรียนการสอนความสำคัญ และการประยุกต์ใช้ภาษาเพื่อการประกอบอาชีพในเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ และลดปัญหาการหยุดเรียนและเปลี่ยนภาษากลางคัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมแนะแนวผ่านระบบ Zoom Meeting ดังนี้   1. อาจารย์ปิยะดา ศรีบุศย์ดี (ตัวแทนผู้สอนภาษาจีน)   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดสวาท จันทร์ดำ (ตัวแทนผู้สอนภาษาญี่ปุ่น)   3. อาจารย์ดุจตะวัน กันไทยราษฎร์ (ตัวแทนผู้สอนภาษาฝรั่งเศส)

THMadmin

30 Nov 2021

โครงการบูรณาการศาสตร์ด้าน MICE Organizer vs Airline Business

เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม นำโดยนักศึกษาชั้นปีที่ื4 ได้ใช้ทักษะการจัดประชุมสัมมนาสมัยใหม่ SMART0MICE0ในการจัดสัมมนา หัวข้อ “การปรับตัวและรับมือของธุรกิจการบินหลังสถานการณ์ COVID-19“ ภายใต้โครงการบูรณาการศาสตร์ด้าน MICE Organizer vs Airline Business ซึ่งเป็นการบูรณาการรายวิชาธุรกิจการบินและการสำรองที่นั่ง ร่วมกับรายวิชาการจัดการธุรกิจไมซ์และอีเว้นท์ในธุรกิจโรงแรม โดยได้รับเกียรติจากคุณนิติโรจน์ กิจเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นThai Air Asia X เป็นวิทยากรบรรยายผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

17 Nov 2021

การระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการฟังธรรมในหัวข้อ “ธรรมปรับใจในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า” โดยท่านพ่อเณร พระมหานัทวุธ ณฏฐิโก เลขานุการเจ้าคณะแขวงบางคอแหลมเขต 1 วัดศรีบุญเรือง ซึ่งในกิจกรรมได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวรายงาน โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ทำให้ขาดแคลนทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมกระจ่างศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

3 Nov 2021

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ โดยมีวาระสำคัญคือ การพิจารณากลั่นกรอง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

28 Oct 2021

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 และฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดพิธีไหว้ครู “ก้าวแรกในสวนดุสิต จากศิษย์ถึงครู” ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

7 Oct 2021

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2565 โดยคณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ 2. อาจารย์กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ 3. อาจารย์เตชิตา ภัทรศร 4. อาจารย์เอกชัย จากศรีพรหม 5. อาจารย์ธันยพัฒน์ อินทรทัพพ์

THMadmin

30 Sep 2021

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ฝ่ายบริการวิชาการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย ได้ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพ ให้แก่นักศึกษาหรือกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้กล่าวต้อนรับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย กล่าวแนะนำสมาคมและลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

29 Sep 2021

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษารหัส 62 สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม

เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักจรัส ประธานหลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษารหัส 62 ในโครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานธุรกิจโรงแรม (MoU 10 ระยะที่ 2)เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนออนไลน์ การเรียนภาคปฏิบัติ และแผนการฝึกงานกับโรงแรมในความร่วมมือผ่าน Microsoft Teams

THMadmin

1 Sep 2021

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการปรับตัว ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยมีกิจกรรมการแนะนำอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา การชี้แจงโครงสร้างหลักสูตร กิจกรรมการเรียนตลอดหลักสูตร สถานภาพนักศึกษา เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา กิจกรรมการพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรมพี่พบน้อง โดยมีคณาจารย์หลักสูตรฯเข้าร่วมกิจกรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส ประธานหลักสูตร ผ่าน Microsoft teams

THMadmin

30 Aug 2021

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส ประธานหลักสูตรฯ ได้จัดการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม (ประธานกรรมการภายนอก)     รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์ (กรรมการภายนอก)     ข้าราชการบำนาญ   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ (กรรมการภายใน)     อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  4. […]

THMadmin

22 Jul 2021
1 2 3 4