ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติมา จักรจรัส ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายใน การฝึกอบรมหลักสูตร ฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเพื่อการพัฒนาครูอาชีวศึกษา สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ 3 จัดขึ้นโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI ให้กับคณะครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

15 Jul 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI

เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติมา จักรจรัส ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายใน หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยวการโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหารสาขางานโรงแรมอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม คุณวุฒิวิชาชีพระดับ1, 2, 3 และ 4 จัดขึ้นโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI ให้กับเจ้าหน้าที่สอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ Google Meet

THMadmin

14 Jul 2021

ประชุมคณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม

วันจันทร์ที่ 17  พฤษภาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติมา จักรจรัส ประธานหลักสูตร ประชุมคณาจารย์ในหลักสูตรฯเพื่อแจ้งข้อมูลการดำเนินงานของหลักสูตรฯ ติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินกิจกรรมจากฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานภายในหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในครั้งนี้ผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

17 May 2021

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รหัส 64 กิจกรรมที่ 2 : เทคนิคการเรียนออนไลน์ให้ได้ใจและได้ผล

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการกิจกรรมอบรม เรื่อง เทคนิคการเรียนออนไลน์ให้ได้ใจและได้ผล เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี และเตรียมความพร้อมในการสร้างภาพลักษณ์ของนักศึกษาในการเรียนการสอนรูปแบบ Online โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชุติมา โรจน์สิรวรพัฒน์ และอาจารย์รุ่งรวี คล้ายสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบMicrosoft Teams

THMadmin

14 May 2021

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รหัส 64 กิจกรรมที่ 1 : Talk With THM

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง Talk With THM เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนานักศึกษาของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสู่การเป็นนักบริการมืออาชีพในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นตัวแทนคณาจารย์กล่าวต้อนรับนักศึกษา และอาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการเป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบ0Microsoft Teams

THMadmin

13 May 2021

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 64

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 64 รอบโควตา ที่รายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติมา จักรจรัส ประธานหลักสูตร ได้แนะนำข้อมูลการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ และการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน รวมทั้งกิจกรรมเตรียมความพร้อมอื่น ๆ และแนะแนวทางในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ในหลักสูตร โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นผ่านระบบ Zoom

THMadmin

10 May 2021

กิจกรรมอบรม หัวข้อ “ผู้ประกอบการและแรงงานในสถานการณ์ COVID-19”

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม จัดกิจกรรมอบรม หัวข้อ “ผู้ประกอบการและแรงงานในสถานการณ์ COVID-19”เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การทำงาน เข้าใจสถานการณ์และคาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต รวมถึงการปรับตัวของแรงงานภาคบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ ให้กับนักศึกษา รหัส 60 และเป็นการบูรณาการรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษารหัส 61  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณธนวัฒน์ ทองเพิ่ม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร ในครั้งนี้ ผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

7 May 2021

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรเนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564(ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี)

THMadmin

1 May 2021

การบริการวิชาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิพากษ์และเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำหลักสูตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม นำโดย ผศ.ชุติมา จักรจรัส ประธานหลักสูตร ผศ. ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ และผศ.พิมพ์รวี ทหารแกล้ว คณะกรรมการฝ่ายวิชาการประจำหลักสูตร ได้บริการวิชาการ โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิพากษ์และเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำหลักสูตรแผนการเรียนงานอาชีพและการโรงแรมให้กับโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี อ.บางบ่อ จ. สมุทรปราการ เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปอย่างเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียนในการนำพานักเรียนให้เข้าสู่งานอาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถหารายได้ระหว่างเรียน ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดีและหลักสูตรธุรกิจการโรงแรมในด้านอื่น ๆ ต่อไป

THMadmin

29 Apr 2021

กิจกรรมอบรม เรื่อง การนำเสนอแผนธุรกิจแบบมืออาชีพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมจัดอบรม “การนำเสนอแผนธุรกิจแบบมืออาชีพ” ให้กับนักศึกษารหัส 61 ในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่พัก โดยให้ความรู้ในเรื่องการทำ Presentation แบบ Advance และการนำเสนองานแบบมืออาชีพ  ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปต่อยอดกับงานอาชีพในอนาคตได้ โดยหลักสูตรฯ ได้รับเกียรติจาก คุณสุพรรณชัย สาหร่ายสลับ CreativeandProject Manager จากบริษัท Run True Creation Co., LTD เป็นวิทยากร ในครั้งนี้ ผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

9 Apr 2021
1 2 3 4