กิจกรรมการบูรณาการทางวิชาการด้านศิลปะการจัดดอกไม้แบบไทย

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 อาจารย์เอกชัยจากศรีพรหม อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้เป็นวิทยากร บรรยายและสาธิต เรื่อง ความรู้ด้านศิลปะการจัดดอกไม้แบบไทย ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างคณะ ณ ห้อง Dusit Bistro & Co-working Space และนำผลงานจากนักศึกษาไปใช้จริง ในโครงการ “สงกรานต์ วิถีไทย ร้อยดวงใจ สานสัมพันธ์วิทยาการจัดการ” ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 8 เมษายน 2564

THMadmin

7 Apr 2021

โครงการ THM : Turn Your Dreams into Reality สานฝันอาชีพสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรม THM: Turn Your Dreams into Reality สานฝันอาชีพสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรม เพื่อให้น้องๆนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ทราบถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนและการรองรับของ Excellence Centers ต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ อย่างเต็มศักยภาพ รวมไปถึงการใช้ระบบการเรียนการสอนทั้งแบบ Online On-site และOn Air โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการท่องเที่ยว

THMadmin

3 Apr 2021

กิจกรรมอบรม Online เรื่อง “สื่อสารโดนใจ ใช้ภาษาเป็น มีความสามารถในการโน้มน้าว”

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจัดกิจกรรมอบรม Online เรื่อง “How to Efficiency communication for working”เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะการสื่อสารในการทำงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 60 วิทยากรโดยคุณนรัฐ คุณะวัฒนากรณ์ (วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ CEO : Double POP Co., Ltd.) อบรม Online ผ่านระบบ Microsoft Team

THMadmin

19 Mar 2021

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานธุรกิจการโรงแรม

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ และโรงแรมสวนดุสิต เพลส จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในโครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานธุรกิจการโรงแรม (MoU.10 ระยะที่1) ให้กับนักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัติงานในโรงแรมสวนดุสิต เพลส เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์กรและรูปแบบการดูแลและติดตามการเรียนรู้ของนักศึกษารวมไปถึงพัฒนาการที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

17 Mar 2021

กิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณพรรธน์ ริมผดี อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ร่วมกับอาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน ได้ให้การสนับสนุนบริการวิชาการให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ โครงการละออพลัส ซึ่งถือเป็นการบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

THMadmin

12 Mar 2021

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน โครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานธุรกิจการโรงแรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานในโครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานธุรกิจการโรงแรม (MoU.10 ระยะที่1) โดยนอกจากนักศึกษาจะได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญต่อการฝึกปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ต่างๆในการฝึกปฏิบัติงานแล้ว ยังได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโรงแรมอย่างใกล้ชิด ณ ห้อง 11701 อาคาร 11 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

12 Mar 2021

กิจกรรมคัดกรองสารเสพติดให้กับนักศึกษารหัส 62

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดกิจกรรมคัดกรองสารเสพติดให้กับนักศึกษารหัส 62 ก่อนเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานในโครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานธุรกิจการโรงแรม (MoU.100ระยะที่1) เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด ทั้งนี้ยังเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักศึกษา และยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับสถานประกอบการในการรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตดุสิตในการจัดกิจกรรม ณ ห้อง 11701 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

12 Mar 2021

กิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้จัดการเรียนการสอนในโครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานธุรกิจการโรงแรม MoU.100ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งได้รับเกียรติจากนักการโรงแรมมืออาชีพจากโรงแรมสวนดุสิต เพลส เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการและสาธิตวิธีการทำความสะอาดห้องพักและพื้นที่สาธารณะในธุรกิจโรงแรมร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

11 Mar 2021

เสวนาเรื่อง “ผู้ให้บริการยุคใหม่ ในวิถี0New0Normal”

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ร่วมกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม เสวนาเรื่อง “ผู้ให้บริการยุคใหม่ในวิถี0New0Normal” เพื่อเพิ่มพูน ความรู้และประสบการณ์ในการปรับตัวของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ เพื่อการให้บริการลูกค้าภายใต้วิถี0New0Normal0อย่างเติบโตและยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา พึ่งโพธิ์ คุณจรูญศักดิ์ สุนันต๊ะ จากชมรมผู้บริหารงานแผนกแม่บ้านแห่งประเทศไทย และคุณเทรนท์ ฤกษ์สังเกตุ จาก Nai0Lert0Butler เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส

THMadmin

7 Nov 2020
1 2 3 4